Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 3007/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Lucyna Rajchel

Protokolant: sekretarz sądowy Beata Klaja

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2022 roku w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń(...) Spółce Akcyjnej (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Wadowicach z dnia 27 października 2021 roku, sygnatura akt I C 102/21

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sędzia Lucyna Rajchel