Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 422/20

POSTANOWIENIE

Dnia 6 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania A. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o świadczenia rehabilitacyjne

postanawia:

na podstawie art. 235 2 § 1 pkt 2 i 5 k.p.c. pominąć wniosek dowodowy odwołującego się o zażądanie przez Sąd udzielenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji o składkach uiszczonych za ubezpieczonego i okresu posiadanego ubezpieczenia od 20 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

Sygn. akt IX U 422/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania A. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o świadczenia rehabilitacyjne

na skutek odwołania A. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 18 czerwca 2020 r., znak: 390000/RW/00041277

I.  oddala odwołanie,

II.  przyznaje radcy prawnemu M. K. od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 221,40 zł (dwustu dwudziestu jeden 40/100 złotych), w tym podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną na rzecz A. J. z urzędu.