Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIIIRC 111/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2014r.

Sąd Rejonowy w Oławie VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w S. w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Joanna Placety

Protokolant: Anna Kańczugowska

po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014r. w Strzelinie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko M. K.

o obniżenie alimentów

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Powód K. K. pozwem skierowanym przeciwko pozwanemu M. K. wniósł o zmianę z dniem 01 stycznia 2013 roku wysokości świadczeń alimentacyjnych od powoda na rzecz pozwanego, ustalonych dotychczas wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu XIII Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 11 sierpnia 2010 roku, sygn. akt XIII Ca 244/10 na kwotę 1500 zł miesięcznie, na świadczenie w wysokości po 700 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu swojego żądania powód podniósł, że pozew o obniżenie świadczeń alimentacyjnych wynika ze znacznej zmiany warunków materialnych powoda i pozwanego w latach 2012 i 2013. Powód K. K. podał, że na podstawie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu XIII Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 11 sierpnia 2010 roku, sygn. akt XIII Ca 244/10, po rozpoznaniu apelacji wniesionej od wyroku Sadu Rejonowego w Strzelinie z dnia 12 maja 2010 roku, sygn. akt III RC 37/10 powód płaci 1500 zł miesięcznie przelewem na konto matki powoda A. P. w terminach ustalonych przez Sąd. Powód podniósł, że pozwany M. K. jest pełnoletni, w dniu 6 stycznia 2013 roku skończył 19 lat i nie kontynuuje nauki. Pozwany z powodu niepełnosprawności umysłowej ( zespół (...)) od roku pobiera rentę i zasiłek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 851,17 zł. Pozwany mieszka w S. przy ul. (...) wraz z matką A. P. i babcią W. P. we wspólnym gospodarstwie domowym w domu szeregowym o powierzchni ok. 60 m2 z ogródkiem. Matka pozwanego A. P. pobiera emeryturę, W. P. – babcia pozwanego pobiera rentę. Pozwany nie utrzymuje kontaktów z powodem.

Powód K. K. wskazał, że pracuje w Zakładzie (...) z miesięcznym wynagrodzeniem 3499,79 zł netto. Prowadzi działalność gospodarczą „Usługi elektryczne i BHP” z której od stycznia 2013 roku uzyskał dochód netto w wysokości 171,69 zł, a średni dochód z prowadzonej działalności w poprzednich latach wynosił 400-500 zł miesięcznie. Powód podał, że jego żona A. K. (1) mieszkająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym od roku nie posiada żadnych dochodów, z powodu zawieszenia swojej działalności gospodarczej i pozostaje na jego utrzymaniu. Powód podniósł, iż w 2012 roku na utrzymanie domu poniósł koszty w wysokości 6422,84 zł czyli 535,24 zł miesięcznie. Na dojazdy do pracy wydaje średnio 919,38 zł miesięcznie. Dodatkowe koszty jakie ponosi powód to zakup lekarstw na nadciśnienie – 76,22 zł miesięcznie. Inne dodatkowe koszty powoda to spłata pożyczki z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, 3000 zł na zakup węgla na zimę- miesięczna rata 200 zł, spłata pożyczki na remont mieszkania 2000 zł – miesięczna rata 100 zł, spłata pożyczki na remont centralnego ogrzewania 7987,37 zł - miesięczna rata 393,03 zł. Powód wskazał, że po przelaniu alimentów 1500 zł i dodaniu powyższych kosztów pozostaje kwota na wyżywienie 2 osób ok. 200 zł miesięcznie. Powód podał, że na montaż centralnego ogrzewania zaciągnął kredyt u córki A. Ł. w wysokości 10000 zł i syna P. K. w wysokości 7228,61 zł.

Powód podniósł, że nie uchyla się od świadczeń alimentacyjnych na niepełnosprawnego syna, ale obecnie jego sytuacja materialna nie pozwala na płacenie tak wysokich alimentów, dlatego wnosi o ich zmniejszenie do kwoty 700 zł miesięcznie. Powód wskazał, że jego sytuacja materialna uległa pogorszeniu obecnie sam ponosi koszty utrzymania 3 osobowej rodziny, a sytuacja materialna pozwanego wyraźnie się polepszyła, żyje w rodzinie trzyosobowej, w której każdy ma stały dochód plus alimenty od powoda.

W odpowiedzi na powyższy pozew pełnomocnik pozwanego M. K. – matka A. P. wniosła o oddalenie powództwa w całości. (k.26)

W uzasadnieniu pełnomocnik pozwanego podniósł, że nie zgadza się ze stwierdzeniem powoda o znacznym pogorszeniu się jego sytuacji materialnej. W jego ocenie wręcz przeciwnie – sytuacja ta uległa znacznej poprawie. Pełnomocnik pozwanego wskazał, że powód zatrudniony jest w Zakładzie (...) w S. na stanowisku kierowniczym. Jego wynagrodzenie brutto w porównaniu z 2010 rokiem wzrosło o kwotę nie mniejszą niż 1000 zł. Pełnomocnik pozwanego wskazał również, że w toku poprzedniej rozprawy o alimenty, zaświadczenie powoda o zarobkach znacznie różniło się od wykazanych w rocznym zeznaniu podatkowym. Wówczas nie ujęta była w zaświadczeniu tzw. 13 pensja lub inne świadczenie. Zaświadczenie nie pokazuje również wysokości zwrotu podatku należnego na niepracującą żonę a będącego istotnym podwyższeniem dochodów netto.

Pełnomocnik pozwanego – matka A. P. zarzuciła powodowi nierzetelność przedstawionych rozliczeń utrzymania domu. Nie dała także wiary w wyliczenia kosztów montażu centralnego ogrzewania. Zarzuciła powodowi nierzetelne oświadczenie o stanie majątkowym, a wręcz podanie fałszych informacji, albowiem pozwany M. K. nie pozostaje z pozwanym we wspólnym gospodarstwie domowym. Pełnomocnik pozwanego wskazał, że powód zawyżył koszty dojazdu do pracy. Pomimo, że mieszka i pracuje od lat w tych samych miejscach to odległość między nimi wciągu kilku ostatnich lat uległa wydłużeniu o 3 km. Ponadto wskazała, że wyliczenie kosztów dojazdu powoda w oparciu o ryczałt samochodowy jest nieporozumieniem.

Matka pozwanego podała, także, że potrzeby M. K. wbrew twierdzeniom powoda znacznie się zwiększyły. Pozwany pomimo osiągniecia pełnoletności kontynuuje naukę. Uczy się w szkole i w domu, a formy aktualnie prowadzonej edukacji wymagają zwiększonych nakładów. Dzięki prawidłowej opiece opanował podstawowe umiejętności czytania, pisania i liczenia. Rozumienie otaczającego świata pozwala mu na poszerzenie sfery samodzielności. Uczy się przygotowywania posiłków, utrzymania czystości, zakupów. Matka pozwanego podała także, że najtrudniejsze i najkosztowniejsze jest zapewnienie pozwanemu takich warunków bytowych by nie dochodziło do groźnych infekcji. Pozwany jest coraz starszy, urósł, jest aktywny fizycznie. Bardzo lubi czystość i staranność. Stąd konieczne jest stałe uzupełnianie odzieży, obuwia, kosmetyków. Pozwany kontynuuje specjalna dietę, ze znakomitym skutkiem. Pozostaje pod stałą opieką lekarza rodzinnego, psychiatry, endokrynologa i neurologa. Taka opieką musi być objęty do końca życia. Matka pozwanego podała, także że przystosowanie do życiowej samodzielności pozwanego wymaga także aktywnego udziału w kulturze. Potrzeby pozwanego w tej sferze są bardzo duże, a ich zaspokajanie to nie tylko nagroda, ale także część edukacji. Muzyka, teatrzyk, ZOO czy widowisko cyrkowe to jego największe przyjemności.

Matka pozwanego podniosła, że dotychczasowe dochody pozwanego pozwalają mu na prawidłowy rozwój na swoja miarę. Pozwany z tytułu swojej niepełnosprawności otrzymuje od 2012 roku zasiłek w wysokości 610 zł. Gdyby tego zasiłku nie otrzymywał musiałby ubiegać się o podwyższenie alimentów. Pozwany żyje we wspólnym gospodarstwie domowym z mamą. Jego dochody to renta socjalna w wysokości 610 zł, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł oraz alimenty w wysokości 1500 zł. Matka pozwanego utrzymuje się z emerytury w wysokości 806 zł miesięcznie. Ponadto wskazała, że dochody pozwanego zwiększyły się ale nie mniej niż jego potrzeby. W jej ocenie powód opisując pogorszenie się swojej sytuacji materialnej wskazuje liczne zobowiązania kredytowe. Jednak zaciągając je miał pełną świadomość ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Ponadto wskazała, że trudno jest uwierzyć że doprowadził rodzinę do życia na skraju ubóstwa, gdzie na wyżywienie przeznacza się 100 zł miesięcznie na osobę w kontekście wysokości rachunków za gaz i prąd. Pełnomocnik pozwanego wskazał także, że mimo kryzysu powód uzyskuje większe zarobki. W ubiegłym roku kupił samochód, przeprowadził bardzo duże remonty, jeździ na narty i żagle. Ma wyższe wykształcenie techniczne inżynierskie, ukończone studia podyplomowe, uprawnienia BHP, działalność gospodarczą świadczącą usługi elektryczne, jest właścicielem zespołu pałacowo –parkowego w S., którego pomieszczenia może wykorzystać z zyskiem. Ponadto w internecie można znaleźć informację, że w pałacu funkcjonuje pensjonat. Pełnomocnik pozwanego wskazał również, że wygasły ciążące na powodzie obowiązki finansowe na starsze dzieci, albowiem usamodzielniły się one.

Na posiedzeniu sądowym w dniu 17 kwietnia 2014 roku powód K. K. sprecyzował żądanie pozwu i wniósł o obniżenie alimentów do kwoty po 900 zł miesięcznie. (k. 170 verte).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny w niniejszej sprawie:

Wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie o sygn. III RC 37/10, następnie zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie o sygn. XIII Ca 244/10, na skutek apelacji wniesionej przez powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Strzelinie z dnia 12 maja 2010 r. sygn. akt III RC 37/10, podwyższono alimenty od powoda K. K. na rzecz pozwanego mał. M. K. do kwoty po 1500 zł miesięcznie, nie naruszając pozostałych postanowień punktu I a opłatę sądową określoną punktem III podwyższono do 300 zł.

Dowód: - wyrok SO we Wrocławiu z dn. 11.08.2010r. w sprawie o sygn. akt XIII Ca 244/10, znajdujący się w aktach sprawy III RC 37/10 - k.107;

Wówczas pozwany M. K. miał 16 lat i był uczniem I klasy Gimnazjum nr 1 w S.. Ze względu na chorobę – zespół (...) realizował nauczanie indywidualne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Matka małoletniego nie ponosiła pieniężnych związanych z nauczaniem indywidualnym syna. Małoletni cierpiał na zaburzenia emocjonalne – lekowe oraz nadpobudliwość psychomotoryczną. W związku z tym realizował program edukacyjno – terapeutyczny, a ponadto odbywał 10 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego i 4 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych. Pozostawał od opieką logopedyczną. Pozwany M. K. zamiennie raz w miesiącu uczęszczał na terapie logopedyczną i na terapię psychologiczną we W.. Koszt terapii wraz z dojazdem do W. kształtował się w granicach ok 150 zł miesięcznie. Raz w tygodniu przez 3 godziny miał zajęcia z oligofrenopedagogiem. Zajęcia były prywatne i jedna godzina kosztowała 25 zł, czyli 75 zł tygodniowo. Na miesięczny zakup obuwia i odzieży matka pozwanego wydawała kwotę ok 200 zł. Koszt zakupu specjalnych książek, zeszytów, papieru i przyborów kształtował się w kwocie 100 złotych miesięcznie. Zakup środków pielęgnacyjnych i opatrunkowych wynosił około 50 złotych miesięcznie. Pozwany wymagał specjalnej diety niskokalorycznej , bogatej w białko, cynk i selen odpornościowy i wydatki na ten cel wynoszą ok. 600 zł miesięcznie. Usprawiedliwione potrzeby wówczas małoletniego pozwanego kształtowały się na poziome ok. 1950 zł miesięcznie.

Dowód: - przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda A. P. - znajdujące się w aktach sprawy III RC 37/10 k. 67 v., 68;

Matka pozwanego A. P. nie pracowała od 1995 roku. Przebywała na emeryturze, z tego tytułu otrzymywała świadczenie w wysokości 667 zł miesięcznie. Matka pozwanego otrzymywała wówczas zasiłek pielęgnacyjny na rzecz syna w wysokości 153 zł miesięcznie. Nie otrzymywała innych świadczeń z pomocy społecznej np. zasiłku rodzinnego, zasiłku z tytułu wychowania dziecka niepełnosprawnego albowiem przekroczyła limit dochodów przewidziany przepisami ustawy. Matka mieszkała wraz z synem w mieszkaniu składającym się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosił około 620 zł, na co składała się : opłata 100 zł tytułem energii elektrycznej, kwota w wysokości 90 zł tytułem opłaty za wodę, kwota 20 zł tytułem podatku od nieruchomości, opłata za wywóz śmieci w wysokości 60 złotych, kwota w wysokości 150 zł tytułem opłaty za gaz i kwota 200 zł miesięcznie tytułem zakupu opału na zimę. Matka pozwanego dokonała remontu pokoju syna poprzez odświeżenie ścian i zakup nowej wersalki. Koszt remontu kształtował się w kwocie około 1500 złotych. Remont pomieszczeń na dole kształtował się w granicach około 10 tysięcy złotych, w tym zakup i wymiana okien w wysokości około 3100 złotych .

Dowód: - przesłuchanie przedstawicieli ustawowej małoletniego powoda A. P. w sprawie III RC 37/10, znajdujące się w aktach sprawy III RC 37/10 k. 67 67 v., 68;

Powód K. K. wówczas pracował w Zakładzie (...) sp. z o.o. w S. na stanowisku kierownika działu technicznego. Z tego tytułu otrzymywał średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.791 zł netto. Ponadto, powód prowadził działalność gospodarczą ,,Usługi elektryczne i bhp”. Z tego tytułu w roku 2008 osiągnął dochód w wysokości 3.748,27 zł, a w roku 2009 w wysokości 1.187,86 zł. Powód dojeżdżał do pracy samochodem i ponosił koszty z tym związane w wysokości około 500 zł miesięcznie. Powód chorował na nadciśnienie tętnicze i miesięczny koszt zakupu leków wynosił 50 zł. Powód dnia 11 lipca 2009 roku ożenił się z A. K. (2). Obecna żona powoda prowadziła działalność gospodarczą związaną z renowacją i sprzedażą używanych mebli. Powód nie miał innych małoletnich dzieci na utrzymaniu. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosił około 500 złotych , a dokładnie 465 złotych i była to suma wszystkich opłat , w tym opłat za energię , wodę, zakup opału na zimę. Powód spłacał kredyt zaciągnięty na zakup opału w wysokości 3000 złotych oaz kredyt zaciągnięty w zakładzie pracy w wysokości 10.000 złotych na remont mieszkania. Powód K. K. nie był wówczas obciążony obowiązkiem alimentacyjnym względem syna oraz córki z pierwszego małżeństwa. Jego sytuacja majątkowa była dobra o czym świadczył fakt zamieszkiwania w pałacu w S..

Dowód: - przesłuchanie pozwanego K. K. w sprawie III RC 37/10, znajdujące się w aktach sprawy III RC 37/10-k. 68 v., 69;

Obecnie pozwany M. K. ma 20 lat. Uczęszcza do klasy III Niepublicznego Gimnazjum w M.. Pozwany realizuje obowiązek szkolny programem dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w formie nauczania indywidualnego. M. K. systematycznie uczęszcza do szkoły na zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne. Z nauczycielami kontaktuje się mama dziecka, która zawsze jest zainteresowana postępami syna , współuczestniczy w ustalaniu procedur postępowania z uczniem. Chłopiec jest bardzo zadbany, bierze czynny udział w wycieczkach, wyjazdach zorganizowanych, imprezach szkolnych i okolicznościowych. Pozwany choruje na zespół (...) oraz rozpoznano u niego upośledzenie umysłowe umiarkowane i zaburzenia lękowe rozpoczynjące się w dzieciństwie a także ma zmiany neurologiczne, psychiatryczne, endokrynologiczne i kardiologiczne. Pozwany M. K. od 2010 roku pozostaje pod stałą opieką medyczną, psychologiczną i terapeutyczną w Centrum (...) przy Stowarzyszeniu św. C. w M. w Ramach Oddziału Dziennego. Ogólny rozwój intelektualny pozwanego kształtuje się na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym/ znacznym. Koordynacja wzrokowo-ruchowa, organizacja percepcyjna oraz sprawność grafomotoryczna odpowiednia do poziomu funkcjonowania. Pozwany przelicza do 10 na konkretach , nie rozpoznaje banknotów, nie posługuje się zegarkiem. Dojrzałość społeczna na poziomie 7-latka. Pozwany porusza się samodzielnie, jeździ na rowerze 3 kołowym. Pozwany jest dość samodzielny w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych. Pozwany rozumie pytania i polecenia bardziej złożone ale nie zawsze chce je wykonywać. Pozwany nawiązuje kontakt emocjonalny i społeczny w grupie rówieśniczej i z osobami dorosłymi. Jednakże obserwuje się zaburzenia zachowania i emocji – zaburzenia lękowe, pobudzenie psychomotoryczne, zachowania opozycyjno-buntowniecze, labilność emocjonalną, nadwrażliwość na hałas, schematyczność w zachowaniu. Pozwany wymaga kontroli i pomocy ze strony osób dorosłych , zwłaszcza w sytuacjach społecznych oraz dalszych oddziaływań terapeutycznych. W stosunku do pozwanego bezwzględna jest kontynuacja procesu terapeutycznego i edukacji dostosowanej do potrzeb pozwanego oraz stały nadzór osób trzecich, aby nie nastąpił regres. Pozwany nigdy nie będzie zdolny do samodzielnej egzystencji – nie jest w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych. Pozwany nie zna wartości pieniędzy, nie rozumie zjawiska upływu czasu , nie przewiduje konsekwencji swojego postepowania co bezpośrednio wynika z jego niepełnosprawności.

Pozwany M. K. obecnie zamieszkuje z matką A. P. i babcią. Pozwany otrzymuje rentę socjalną z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości 698, 17 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Pozwany w roku podatkowym 2013 osiągnął dochód w wysokości 8324,31 zł. Pozwany na stałe został zaliczony do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obecnie pozwany moczy się w nocy wobec czego wymaga pampersowania. Na miesięczny koszt utrzymania pozwanego M. K. składają się miesięczne wydatki na zakup leków 100 zł, zakup pampersów ok 100 zł - nie są one refundowane przez NFZ, zakup środków pielęgnacyjnych i czystości 50 zł, podkłady – 30 zł, zakup odzieży około 150-200 zł, na zakup obuwia, które musi być wygodne i lekkie ok. 300 zł. Na miesięczny koszt utrzymania pozwanego składają się wydatki związane z zakupem wyżywienia ok. 700 zł i wydatki związane ze szkołą i opłata obiadów w M. ok. 100 zł miesięcznie. Pozwany jest pod kontrolą lekarza kardiologa co pół roku i wizyta kosztuje 100 oraz pod opieką lekarza endokrynologa, gdzie wizyty mają miejsce co 2-3 miesiące, której koszt wynosi 80 zł. Czasami z uwagi na jego lęki pozwany wymaga indywidualnego dowozu do szkoły i wówczas koszt dojazdu do M. to – 15 zł za taksówkę w jedną stronę. Matka pozwanego opłaca także 2 terapeutów – pedagogów dla syna z uwagi na jego zaburzenia emocjonalno – lękowe i na to miesięcznie przeznacza kwotę 600 zł ( 5 godzin po 20 zł).

Matka pozwanego A. P. otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości 818 zł netto. W roku podatkowym 2012 osiągnęła dochód w wysokości 10. 715,48 zł, w roku 2011 – 9.955,34 zł a w 2010 roku- 9.6633,22 zł. A. P. choruje na zapalenie stawów i kręgosłupa. Na koszt zakupu leków dla siebie przeznacza ok 100 zł miesięcznie. Na miesięczny koszt utrzymania mieszkania składają się opłaty za energię – 120 zł, wodę – 100 zł, śmieci -53 zł, gaz – 90 zł oraz opał -300 zł. Łączny koszt utrzymania mieszkania wynosi 643 zł. Babcia pozwanego mieszka wraz z nimi od 2010 roku, obecnie ma 84 lata, utrzymuje się z emerytury oraz zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 960 zł.

Dowód: - zaświadczenie z ZUS z dn. 06.03.13r. 01.03.13r., 07.04.14r. -k.31,32,148;

- pit 40 A za 2013 r.- k. 150-151,152-153 ;

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dn. 28.03.13r. -k.154;

- zaświadczenie z C. z dn. 11.09.13r. -k. 156;

- opinia psychologiczna z dn. 20.02.12r. -k.157-158;

- opinia zespołu wychowawczego Niepublicznego Gimnazjum w M. z dn. 18.07.13r. -k.159-160;

- zaświadczenie lekarskie z dn. 14.10.13r. -k. 161-162;

- karta informacyjna leczenia szpitalnego z dn. 25.03.13r. -k.163- 165 ;

- faktury Vat -k.166;

- zeznania świadka A. P.- k. 168v-169v;

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego –k. 33-35;

Powód K. K. nadal pracuje w Zakładzie (...) sp. z o.o. w S. jako kierownik działu technicznego, na podstawie umowy o pracę, za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 3 686,50 zł netto- 5189,00 zł brutto. Od dnia 1 stycznia 2013 roku pracodawca powoda zaprzestał wypłaty dodatku w wysokości 1500 zł obowiązującego od dnia 1 grudnia 2010 roku za dodatkowy zakres czynności tj. współpracę z wydziałem obsługi inżynieryjnej w (...). Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług elektrycznych i bhp. W 2013 r. z prowadzonej działalności gospodarczej osiągał miesięczny dochód w wysokości 168, 75 zł netto. Powód w czerwcu 2013 roku otrzymał nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w wysokości 10 tyś zł, którą w całości przeznaczył na spłatę długu zaciągniętego u córki na C.O. domu. W roku podatkowym 2010 powód osiągnął dochód w wysokości 52 729, 85 zł , w tym dochód w wysokości 3330, 44 zł z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. W roku 2011 r powód osiągnął dochód w wysokości 77 316, 16 zł , w tym 7100, 00 z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, w 2012 roku – 81 903,15 zł, w tym 5 617,07 z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powód z wynagrodzenia za pracę netto ma potrącane ubezpieczenie (...) w wysokości 135,80 zł oraz pożyczkę mieszkaniową w kwocie 100 zł i pożyczkę z kasy zapomogowo- mieszkaniową w wysokości 200 zł.

Żona powoda – A. K. (1) obecnie nie pracuje, jest zarejestrowana w PUP w B. od dnia 08.07.2013 r. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. PUP w B. oferował małżonce powoda podjęcie pracy jako pomoc biurowa w O. za wynagrodzeniem najniższym krajowym ale nie skorzystała albowiem koszt dojazdu do pracy w O. przewyższy wynagrodzenie najniższej krajowej jakie miałaby otrzymywać. Małżonka powoda szuka pracy w G. i B.. Obecnie nie podejmuje prac dorywczych, zajmuje się remontem domu.

Powód K. K. mieszka w pałacu w S. wraz żoną i jej niepełnosprawnym synem z poprzedniego związku. Na miesięczny koszt utrzymania domu przeznacza miesięcznie kwotę 586,87 zł na którą składają się opłaty za opał, energie, wodę, gaz i śmieci. Na zakup odzieży i żywności dla siebie i żony przeznacza miesięcznie ok 1000 zł. Powód choruje na nadciśnienie , cholesterol, krążenie serca i na zakup leków miesięcznie przeznacza 80 zł.

Powód K. K. w miesiącu marcu 2013 r. zaciągnął pożyczkę w zakładzie pracy w wysokości 2 tyś zł, która przeznaczył na budowę CO w pałacu w S. , a wcześniej na początku 2013 r. zaciągnął pożyczkę w kwocie 3 tyś zł, która została przeznaczona na tzw. życie. W listopadzie 2012 roku powód zaciągnął kredyt w banku (...) wysokościc 7987, 37 zł, gdzie rata miesięczna wynosiła 393 zł. Pożyczką ta została przeznaczona na c.o. w pałacu w S.. Projekt i przebudowa wkładu kominowego i C.O. wyniósł ok 30 tyś zł. Powód w marcu 2014 r. zaciągnął kolejny kredyt w banku (...) wysokości 9 727 zł, który przeznaczył na spłatę poprzedniej pożyczki zaciągniętej na kwotę 7 tyś zł na c.o. i aby wyrównać linię kredytową by nie płacić odsetek za wyczerpana linię kredytową. Rata kredytu wynosi ok. 396 zł.

Powód oprócz pozwanego nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Powód nie utrzymuje kontaktu z synem i w inny sposób nie przyczynia się do jego kosztów utrzymania.

Dowód: - zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dn. 10.04.2013r.,29.10.2013r.,14.04.2014r -k.5, 72, 140 ;

- zestawienie sum miesięcznych dochodu – k. 6, 141;

- harmonogram spłat kredytu -k.10-11,145, ;

- zeznanie podatkowe powoda K. K. za rok 2010, 2011, 2012, -k.52-56, 57-61, 61-66 ;

- zaświadczenie z PUP w B. z dn. 08.11.2013r. -k.77;

- zaświadczenie Zakładu (...) Sp. z o.o. z dn. 15.04.2014r. -k.144;

- przesłuchanie powoda K. K. – k. 169 odwrót- 171;

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, na podstawie zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego powództwo o obniżenie alimentów nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie podlegało oddaleniu.

Podstawą żądania obniżenia alimentów jest art. 138 k.r. i o., zgodnie z treścią którego, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Dlatego też, w razie zmiany stosunków zarówno uprawniony jak i zobowiązany mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może prowadzić do ustalenia uchylenia obowiązku alimentacyjnego bądź do podwyższenia lub obniżenia alimentów.

W myśl utrwalonego stanowiska judykatury i piśmiennictwa, zmiana stosunków polegać winna, z jednej strony na zmianie okoliczności, od których zależy wysokość i zakres świadczeń alimentacyjnych, a więc zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, a z drugiej strony zmiana usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Powyższe wynika z art. 135 k.r. i o. , który stanowi, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Obniżenie alimentów ma miejsce gdy zmniejszyły się potrzeby uprawnionego lub pogorszyła się sytuacja majątkowa i materialna zobowiązanego.

Przedmiotem ustaleń Sądu w niniejszej sprawie był zatem fakt , czy po wyroku Sądu Rejonowego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie o sygn. III RC 37/10 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie o sygn. XIII Ca 244/10, określającego wysokość alimentów na rzecz małoletniego wówczas pozwanego w kwocie 1500 zł miesięcznie nastąpiła istotna zmiana okoliczności usprawiedliwiająca żądanie obniżenia alimentów. Dlatego też, Sąd przede wszystkim porównał, po pierwsze jak kształtowały się usprawiedliwione potrzeby pozwanego w dacie poprzedniego ustalenia obowiązku alimentacyjnego , a jak w czasie orzekania w niniejszej sprawie , a po wtóre zaś- porównał możliwości zarobkowe i majątkowe powoda K. K. oraz matki pozwanego, w dacie ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów oraz w chwili obecnej. Jedynie porównanie stosunków będących podstawą orzeczenia z istniejącymi w chwili wyrokowania w przedmiotowej sprawie może być podstawą ustalenia występowania przesłanki z art. 138 k.r.i.o

Sąd badał sporną okoliczność, czy nastąpiła taka zamian stosunków, która uzasadnia skorygowanie świadczenia alimentacyjnego, mając na uwadze również treść art. 135§1 k.r.i.o., stanowiącego, iż usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1969 r, sygn. IIIRCN 350/69, (...) 1970, nr2 poz. 15).

Należy tutaj zauważyć, iż od wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Strzelinie z dnia 12 maja 20140 roku w sprawie o sygn. III RC 37/10, upłynęło prawie 4 lata. W ocenie Sądu, mając na uwadze materiał zgromadzony w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że usprawiedliwione potrzeby pozwanego wzrosły. Ma to związek nie tylko z upływem czasu, ale również ze zmianami w życiu dziecka oraz z jego rozwojem psychofizycznym, a także ze zmianą siły nabywczej pieniądza.

Zdaniem Sądu Najwyższego, które Sąd orzekający w pełni podziela, różnica wieku dziecka spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia określającego wysokość alimentów, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związanych z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych zajęć, co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1965 r., (...) 135/04, niepublikowane).

Obecnie pozwany M. K. ma 20 lat i realizuje obowiązek szkolny w roku szkolnym 2013/2014 w Niepublicznym Gimnazjum w M.. Pozwany uczęszcza do III klasy gimnazjum i realizuje obowiązek szkolny programem dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w formie nauczania indywidualnego. Pozwany urodził się z zespołem (...) oraz ma zaburzenia lękowe i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym z zaburzeniami zachowania. Pozwany posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozwany wymaga kontroli i pomocy ze strony osób dorosłych, zwłaszcza w sytuacjach społecznych oraz dalszych oddziaływań terapeutycznych. Pozwany mieszka wraz matką oraz babcią w mieszkaniu składającym się z 2 pokoi, kuchni oraz łazienki. Pozwany otrzymuje rentę socjalną 698, 17 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Łączny dochód pozwanego to kwota 851,17 zł.

W ocenie Sądu, koszty związane z utrzymaniem pozwanego i zaspokajaniem jego usprawiedliwionych potrzeb kształtują się na poziomie około 2300-2400 złotych miesięcznie łącznie z partycypacją w kosztach eksplantacji mieszkania. Kierując się zasadami doświadczenia życiowego i cenami artykułów życia codziennego, zdaniem Sądu, w pełni za uzasadniony należy uznać koszt zakupu wyżywienia w wysokości co najmniej 700 zł miesięcznie albowiem pozwany wymaga diety zapobiegającej przybieraniu na wadze , zakup materiałów edukacyjnych i obiadów w szkole 80 zł, zakup leków – 100 zł miesięcznie, zakup odzieży i obuwia ok. 300 zł , zakup środków czystości , higieny i kosmetyków około 50 zł miesięcznie, zakup środków pielęgnacyjnych tj. pieluch i podkładów ok. 130 zł , wydatki związane z wizytami lekarskimi ok. 50 zł miesięcznie, jak również 1/3 kosztów związanych z eksploatacją mieszkania - 215 zł oraz koszt zajęć terapeutycznych z uwagi na zaburzenia zachowania i emocji- zaburzenia lękowe w wysokości 600 zł miesięcznie.

Ustalając zakres usprawiedliwionych potrzeb pozwanego , które winny być zaspokajane, Sąd miał na uwadze treść art. 96 krio, według którego rodzice są obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych ( wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby ) jak i duchowych (kulturalnych), także środków wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.

Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznanie za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb. Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego prawidłowy rozwój fizyczny , stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji. Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonanie obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami ( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06 stycznia 2000 r., sygn.. akt ICKN 1077/99, LEX nr 51637).

Odnośnie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, wskazać należy, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 roku ( M.P. z dnia 26.02.1988r., Nr6, poz. 60) przez ustawowe określenie "możliwości zarobkowe i majątkowe" rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd porównał możliwości zarobkowe powoda K. K. od wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Strzelinie z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie o sygn. III RC 37/10 i konkretyzacji świadczenia alimentacyjnego, ze stanem istniejącym w dacie orzekania w niniejszej sprawie .

W dacie poprzedniego orzekania o wysokości obowiązku alimentacyjnego powód K. K. pracował w Zakładzie (...) w S. na stanowisku kierownika działu technicznego za średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2791 zł netto. Obecnie powód nadal pracuje w tym samym zakładzie pracy i na tym samym stanowisku co w roku 2010 roku, za miesięcznym przeciętnym wynagrodzeniem netto 3686,50 złotych. Tym samym należny stwierdzić, iż wynagrodzenie za prace powoda uległo zwiększeniu o kwotę 895,59 zł netto miesięcznie. Powód nadal prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług elektrycznych i bhp z której w 2013 r. osiągnął miesięczny dochód w wysokości 168,70 zł. Łączny dochód powoda to kwota 3854,20 zł netto. Pozwany wraz z małżonką i jej synem zamieszkuje w pałacu w S.. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi 586,87 zł czyli 195, 62 zł na osobę. Obecnie małżonka powoda nie pracuje jest zarejestrowana w PUP w B. jako osoba bezrobotna, pozostaje na utrzymaniu powoda. Oprócz pozwanego powód nie ma innych dzieci na utrzymaniu.

Łączne miesięczne wydatki powoda kształtują się na poziomie ok 3200 zł ( 1500 zł alimenty na pozwanego, ok. 600 zł utrzymanie mieszkania, 1000 zł wyżywienie i zakup odzieży oraz 100 zł zakup lekarstw) zaś do dyspozycji pozostaje powodowi kwota 654,20 zł miesięcznie. Powód zaciągnął liczne zobowiązania finansowe, które zmuszony jest spłacać. Na wysokość świadczenia alimentacyjnego nie może mieć wpływ obciążające powoda zobowiązania bankowe czy też zobowiązania wobec (...). Stosownie do treści orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1976r., ( (...) 236/76) osoba bowiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny musi się z tym liczyć przy podejmowaniu kolejnych pożyczek i kredytów i ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości z uwzględnieniem obowiązku alimentacyjnego. Należy zauważyć, że powyższe zobowiązania powoda wobec instytucji bankowych powstały w czasie istnienia obowiązku alimentacyjnego wobec uprawnionego. Nadto, rozstrzygając niniejszą sprawę Sąd zwrócił uwagę również na dwie istotne okoliczności . Po pierwsze na okoliczność , iż powód w czerwcu 2013 roku otrzymał nagrodę jubileuszową w wysokości 10 tys. zł, po drugie na okoliczność, iż powód podejmując decyzję o zakupie nieruchomości w postaci pałacyku w miejscowości S. winien liczyć się z tym, iż będzie ona wymagać licznych nakładów finansowych w związku z remontami i renowacją, dostosowanych do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nadto, Sąd zwrócił uwagę również na okoliczność, iż powód w żaden inny sposób nie przyczynia się do kosztów utrzymania pozwanego i nie utrzymuje z synem kontaktów.

Sąd zbadał również możliwości majątkowe i zarobkowe matki pozwanego – A. P. i ustalił, iż w chwili obecnej otrzymuje ona kwotę w wysokości 818 złotych tytułem świadczenia emerytalnego. Obecnie sytuacja finansowa matki pozwanego uległa nieznacznej zmianie tj. emerytura wzrosła o 151 zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania wynosi ok. 643 zł czyli ok. 215 zł na osobę . Obecnie wraz z pozwanym i jego matką zamieszkuje babcia mająca 84 lata.

W ocenie Sądu, matka pozwanego w sposób należyty wywiązuje się ze swego obowiązku alimentacyjnego względem syna nie tylko przez osobiste starania o jego wychowanie, kształcenie i leczenie ,ale również przez ponoszenie kosztów utrzymania syna M. K. w pieniądzu, szczególności ponad kwotę zasądzonych alimentów w wysokości 1500 złotych miesięcznie. Należy również pamiętać, że zgodnie z treścią art. 135§2 krio wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Wobec powyższego, na podstawie zebranego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego, Sąd uznał za zasadne oddalenie powództwa o obniżenie alimentów albowiem zakres możliwości zarobkowych i majątkowych powoda nie uległ zmniejszeniu lecz przeciwnie zwiększeniu, a także nie uległy zmniejszeniu potrzeby uprawnionego do alimentacji.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 138 k.r.i.o. w związku z art. 135 § 1 k.r.o., orzeczono jak w sentencji.