Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 842/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: sędzia Jolanta Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G.

przeciwko (...)Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 26 lutego 2021 roku, sygn. akt XII GC 3651/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od (...)Spółki Akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 883,60 zł (osiemset osiemdziesiąt trzy złote 60/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2019 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od (...)Spółki Akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 115,20 zł (sto piętnaście złotych 20/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych:

a.  od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 201,10 zł (dwieście jeden złotych 10/100);

b.  od (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 469,24 zł (czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 24/100).

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  zasądza od (...)Spółki Akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 124 zł (sto dwadzieścia cztery) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron za pośrednictwem PI.

6.06.2022r.