Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 3065/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Szymańska

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. P.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej we W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 12 października 2021r., sygnatura akt I C 250/21

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 450 zł. (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Sędzia Marzena Szymańska