Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 140/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska (spr.)

SędziowieAnna Gąsior-Majchrowska

Ireneusz Grodek

Protokolantsekretarz sądowy Ewa Sudra,

sekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Piotra Grochulskiego

po rozpoznaniu w dniach 5 kwietnia 2022 r. i 21 kwietnia 2022 r.

sprawy A. J.

na skutek apelacji wniesionych przez skazanego i jego obrońcę oraz prokuratora

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 29 listopada 2021 r. sygn. akt II K 260/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uzupełnia punkt 3 poprzez zaliczenie na poczet orzeczonej w punkcie 1 kary łącznej pozbawienia wolności dodatkowo:

- karę pozbawienia wolności odbytą w sprawie Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. II K 949/17,

- karę ograniczenia wolności w zakresie już wykonanym przez skazanego A. J. w sprawie Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. II K 1290/19, uznając, że wykonana część tej kary jest równoważna 30 (trzydziestu) dniom kary pozbawienia wolności,

II. w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III.  zwalnia skazanego A. J. od wydatków za postępowanie odwoławcze,

IV.  wydatki za postępowanie odwoławcze związane z apelacją prokuratora przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.