Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 566/21

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania R. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

postanawia:

zamknąć rozprawę.

Sygn. akt IX U 566/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania R. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania R. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 18 sierpnia 2021 r., znak (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 18 sierpnia 2021 r., znak (...) w ten sposób, że ustala, iż podstawę wymiaru zasiłku chorobowego R. P. za okres od 9 września do 6 grudnia 2017 r. stanowi kwota 4 220,69 zł (cztery tysiące dwieście dwadzieścia 69/100 złotych), a za okres od 9 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. kwota 4 225,59 zł (cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć 59/100 złotych).

Sygn. akt IX U 566/21

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)