Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 23/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Biernat – Jarek

Sędziowie: -----

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2022 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa B. S.

przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń(...) S.A. (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie z dnia 18 listopada 2021 roku, sygn. akt. I C 588/21/N

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.