Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 3171/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia (del.) Barbara Rzekęć

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. w Krakowie

na rozprawie

sprawy z powództwa T. F.

przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń (...) S.A. z siedzibą we W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda T. F. od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 5 listopada 2021 r., sygn. akt I C 919/21/K

1.zmienia zaskarżony wyrok nadając mu brzmienie:

„I. zasądza od strony pozwanej Towarzystwa Ubezpieczeń (...) S.A. z siedzibą we W. na rzecz powoda T. F. kwotę 6.933,17 zł (sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 17/10) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 maja 2020 r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.217,00 zł (dwa tysiące dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.”

2. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę po 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sędzia (del.) Barbara Rzekęć

(...)

(...) (...),

(...) (...)),

(...)

(...), (...)