Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1024/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant: Monika Jasińska

Przy udziale oskarżyciela publicznego: apl. prokuratorski Wioletta Dudziec- Rzeszowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2022 r.

sprawy P. P. urodzonego (...) w B., syna A. i I. z domu G.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 05 września 2021 r. ok. godz. 17.30 w ruchu lądowym w B. przy ul. (...) jechał jako kierujący samochodem osobowym m-ki B. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości z stężeniem przekraczającym 0.5 % zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

orzeka

1.  oskarżonego P. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 178 a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych przy określeniu wartości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

2.  na podstawie art. 42 § 2 kk orzeka wobec P. P. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

3.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka od P. P. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięciu tysięcy) złotych;

4.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 05 września 2021 r. godz. 18.20 do dnia 06 września 2021 r. godz. godz. 14.35;

5.  na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 05 września 2021 r.;

6.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej- adw. I. M. kwotę 738 ( siedemset trzydzieści osiem) zł tytułem nieopłaconej udzielonej oskarżonemu obrony z urzędu;

7.  zwalnia oskarżonego od opłaty i wydatków, które przejmuję na rzecz Skarbu Państwa.