Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 127/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – sekr. sąd. Anna Rogojsza

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.– Sebastiana Pilch

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2022 roku sprawy

K. T.

s. J. i A. z d. P.

ur. (...) w Ł.

skazanego prawomocnym:

I. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16.04.2019 r. w sprawie sygn. akt IIK 170/19 za przestępstwo popełnione w okresie od 31 maja 2017 r. do 16 lutego 2019 r. z art. 209§1 kk na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, na poczet której zaliczono okres zatrzymania oskarżonego w dniu 16.02.2019 r. od godz. 04.45 do godz. 11.40.

Postanowieniem z dnia 09.09.2019 r. w sprawie IIKo 2727/19 SR w Legnicy zarządził wobec K. T. zastępczą karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, zamiast 10 miesięcy kary ograniczenia wolności.

Z dniem 21 czerwca 2020 r. wykonano karę.

II. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16.09.2020 r. w sprawie sygn. akt IIK 736/20 za przestępstwa popełnione: w dniu 24 stycznia 2020 r., 14 stycznia 2020r. 15 stycznia 2020 r., 19 grudnia 2019 r. z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk i z art. 286§1 kk, w warunkach ciągu przestępstw, na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 21 czerwca 2020 r. godz. 15.00 do dnia 16 września 2020 r. godz. 14.50.

Początek kary 28.12.2020 r. - koniec kary 02.10.2022 r.

III. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 23.11.2021 r. w sprawie sygn. akt IIK 556/20 za przestępstwa popełnione w dniu 11.06.2019 r. z art. 286§1 kk w warunkach ciągu przestępstw z art. 91§1 kk na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Początek kary 02.10.2022 r. - koniec kary 30.11.2024 r.

o r z e k a

1.  Na podstawie art. 568a§1 pkt 2 kpk, art. 569§1 kpk oraz art. 85§1 i 2 kk, art. 86§1 kk przy zastosowaniu art. 4§1 kk łączy skazanemu K. T. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt II i III i wymierza mu karę łączną 3 (trzy) lat i 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt 1 powyższego wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy tymczasowego aresztowania i kar dotychczas odbytych w połączonych sprawach.

3.  Na podstawie art. 576§1 kpk stwierdza, iż połączone wyroki w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu.

4.  Na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym skazania opisanego w pkt I.

5.  Kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.