Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II S 210/21

POSTANOWIENIE

Dnia 25 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Liliana Kaltenbek (sprawozdawca)

Sędziowie: Sędzia Anna Nowak

Sędzia Barbara Kursa

po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi I. G.

przy uczestnictwie Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, dotyczącej postępowania przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, sygnatura akt XII C 202/20/P

postanawia:

oddalić skargę.

Sędzia Anna Nowak Sędzia Liliana Kaltenbek Sędzia Barbra Kursa

UZASADNIENIE

W skardze z dnia 5 maja 2021r. powódka I. G. domagała się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie sygn. akt XII C 202/20/P. Wniosła też o wydanie Sądowi Rejonowemu zaleceń: wezwania do udziału w sprawie małoletnich dzieci pozwanej - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz zawiadomienia Gminy Miejskiej K. o toczącym się postępowaniu w trybie art. 15 ust. 2 w/w ustawy. Żądała też przyznania jej kwoty 8000 zł w związku z przewlekłością postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżąca przedstawiła tok czynności podejmowanych w sprawie XII C 202/20/P i skonstatowała, że miały miejsce w tym postępowaniu bezczynności trwające łącznie 8 miesięcy, nadto podejmowane czynności były nieprawidłowe, a poza tym Sąd zignorował wniosek o zawiadomieniu Gminy o toczącym się postępowaniu i wniosek o wezwanie do udziału w sprawie jako pozwanych małoletnich dzieci aktualnej pozwanej. Brak możliwości wyeksmitowania pozwanych powoduje u powodów straty rzędu 4.800 zł miesięcznie, skoro nie mogą swojej nieruchomości wynająć.

Skarb Państwa- Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie domagał się oddalenia skargi. Zwrócił uwagę na problemy z doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu i okresy zwolnień lekarskich referenta sprawy.

Na podstawie badania akt postępowania o sygn. XII C 202/20/P Sąd Okręgowy ustalił co następuje.

Przedmiotowa sprawa wpłynęła do Sądu 24 stycznia 2020r. i dotyczyła eksmisji trzech podmiotów: spółki z o.o. oraz dwóch osób fizycznych.

Zarządzeniem z dnia 28 lutego 2020r. Sąd polecił doręczyć pozwanym odpis pozwu i zwrócił się do szeregu instytucji celem pozyskania wiadomości na temat sytuacji majątkowej i osobistej pozwanych. Do 7 maja 2020r. wpływały odpowiedzi od w/w instytucji, w tym z pisma Urzędu Skarbowego wynikało między innymi, że pozwany zamieszkuje we W., a nie w K. jak wskazano w pozwie. Jednocześnie pod adresem wskazanym w pozwie nie podjął on korespondencji. Pozwana natomiast wskazała inny swój adres.

W międzyczasie, jak wynika z akt sprawy, w okresie od 6 kwietnia do 30 kwietnia 2020r. referent przebywał na zwolnieniu lekarskim

Zarządzeniem z 15 maja 2020r. Sąd polecił wezwać pozwaną do uzupełnienia braków odpowiedzi na pozew; polecił zwrócenie się do dwóch jednostek policji w celu ustalenia, czy pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie, czy pod adresem wskazanym w złożonym przez Urząd Skarbowy piśmie. Nadto Sąd zwrócił się do Urzędu Skarbowego we W., gdzie jak się okazało pozwany rozlicza się z fiskusem, celem ustalenia jego sytuacji majątkowej. Analogicznie Sąd wystąpił do Urzędu Skarbowego właściwego dla pozostałych pozwanych.

Do dnia 23 czerwca 2020r. wpływały odpowiedzi na zapytania i wezwania sądu. W rozmowie telefonicznej z policją w K., do której także zwrócił się Sąd, pozwany wskazał, że zamieszkuje we W., zaś Policja we W. nie ustaliła jednoznacznie, czy tam on zamieszkuje.

Od 23 czerwca do 24 sierpnia 2020r. nie podejmowano czynności ( 2 miesiące).

W dniu 24 sierpnia 2020r. Sąd polecił doręczenie pozwu na rzecz pozwanego pod adres we W.. Przesyłkę tę odebrał dorosły domownik w dniu 2 września 2020r. Jednakże już 14 września 2020r. w/w osoba zwróciła przesyłkę z informacją, że pozwany tam nie mieszka i nigdy nie mieszkał.

Od 14 września 2020r. do 7 stycznia 2021r. nie podejmowano czynności w sprawie (3,5 miesiąca). Jak wynika z akt sprawy sędzia referent był na zwolnieniu lekarskim od 16 października do 23 grudnia 2020r. (ponad 2 miesiące).

W międzyczasie tj. 17 grudnia 2020r. pełnomocnik powodów monitował o nadanie sprawie biegu. W piśmie tym wskazano, że wraz z pozwanymi sporną nieruchomość zamieszkują też małoletnie dzieci pozwanej i w związku z tym pełnomocnik powodów złożył wniosek, by Sąd zwrócił się Urzędu Stanu Cywilnego w celu wskazania ich danych osobowych. Wskazano także okoliczności, które wg powodów świadczą o podstępnym zawarciu z nimi przedmiotowej umowy najmu.

Zarządzeniem z dnia 7 stycznia 2021r. Sąd wydał zarządzenie w trybie art. 139 1 k.p.c. zobowiązując powodów do doręczenia pozwanemu pozwu za pośrednictwem komornika.

W dniu 5 lutego 2021r. powodowie złożyli pismo w którym przedłożyli raport detektywistyczny wskazujący na zamieszkiwanie pozwanych pod adresem wskazanym w pozwie, wnieśli też o zawiadomienie Gminy o toczącym się postępowaniu i wskazali dane osobowe dzieci pozwanej.

Od dnia 5 lutego do 10 maja 2021r. nie podejmowano czynności w sprawie (3 miesiące). W międzyczasie L-4 referenta to okres 1,5 miesiąca.

W dniu 10 maja 2021r. wezwano do udziału w sprawie dwoje małoletnich, zawiadomiono o postępowaniu Gminę K. i zwrócono się do Urzędu Stanu Cywilnego dla potwierdzenia danych małoletnich. W tym samym dniu wyznaczono też dwa terminy rozpraw na 29 czerwca i 2 lipca 2021r., wzywając pozwanych do osobistego stawiennictw. Wystosowano też szereg zarządzeń organizujących wyznaczone rozprawy.

Akty stanu cywilnego wpłynęły do akt sprawy 31 maja 2021r.

Sąd Okręgowy zważył co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki:

1.  Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych (…)

2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie (…). Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Wbrew stanowisku skarżących Sąd Rejonowy podejmował w sprawie czynności adekwatne do aktualnego stanu postępowania. Od chwili wszczęcia sprawy do dnia 23 czerwca 2020r. Sąd podejmował próby doręczenia pozwanemu odpisu pozwu. Przedsięwzięte czynności były właściwe dla ustalenia gdzie faktycznie pozwany mieszka. Sąd adekwatnie reagował na pojawiające się w sprawie informacje. W szczególności, z informacji Urzędu Skarbowego K. wynikało, że pozwany zamieszkuje we W., a z pozwu wynikało, że w K.. Stąd Sąd zasadnie zwrócił się do policji w celu ustalenia, gdzie pozwany zamieszkuje. Pozwany w rozmowie telefonicznej podał policji swój adres we W., dlatego słusznie Sąd podjął próbę doręczenia korespondencji pod tym adresem. W następstwie tego powodowie przedłożyli Sądowi raport detektywistyczny wskazujący na zamieszkiwanie pozwanego w K.. Zwrócić należy uwagę na fakt, że informacje na temat tego, że w przedmiotowej nieruchomości zamieszkują też osoby małoletnie, Sąd powziął dopiero z pisma powodów z dnia 17 grudnia 2020r. Ostatecznie wyznaczono dwie rozprawy na czerwiec i lipiec 2021r., wezwano do udziału w sprawie małoletnich i zawiadomiono o postępowaniu Gminę, wydając szereg zarządzeń przygotowujących te posiedzenia.

Faktem jest jednak, że w sprawie wystąpiły też okresy bezczynności sięgające : 2, 3,5 i 3 miesiące. W znacznej części były one jednak wynikiem zwolnień lekarskich referenta i jego urlopu. Zgodnie z § 63 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych referat podlega podziałowi, jeżeli czas choroby lub planowana nieobecność referenta przekracza 6 miesięcy, chyba że średnia zaległość w wydziale jest większa. Przewodniczący wydziału może zarządzić podział referatu po 2 miesiącach choroby referenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zaległości w wydziale i przewidywanym dalszym czasem choroby. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego oczywistym zaś jest, że czas podejmowania czynności w sprawach w ramach tego referatu musi być nieco dłuższy, co jest także wpisane w zasady obowiązującego systemu. Na czas trwania postępowania złożyły się też okresy wykonywania kolejnych zarządzeń, które nie były nadmierne.

Przy uwzględnieniu zatem zaistniałych w sprawie okoliczności, w tym związanych z wątpliwościami dotyczącymi adresu pozwanego, jak również w związku z datą pozyskania przez Sąd wiedzy na temat wszystkich osób, które powinny być w sprawie pozwane, niniejsze postępowanie nie cechuje się nadmierną, nieuzasadnioną zwłoką. Nie są przy tym uzasadnione wywody skarżących, że w sprawie miało miejsce 15 miesięczne opóźnienie. Okoliczności sprawy skutkowały bowiem w tym okresie koniecznością podjęcia szeregu czynności, co było obowiązkiem Sądu, a przy tym dopiero uzyskiwane z biegiem czasu informacje dawały podstawę do podejmowania kolejnych zarządzeń. Podkreślenia też wymaga, że krąg podmiotowy postępowania nie został wskazany prawidłowo w samym pozwie, a pierwsze informacje w tym zakresie Sąd uzyskał dopiero w grudniu 2020r., a zatem prawie po roku od wszczęcia sprawy. Jakkolwiek z twierdzeń powodów wynika, że działanie pozwanych nakierowane jest na obstrukcje procesową, tym niemniej pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w sprawie także w grudniu 2020r. Rolą zaś Sądu było doręczenie pozwu pozwanemu na adres pod jakim rzeczywiście zamieszkuje, a skoro uzyskał Sąd informację z Urzędu Skarbowego o adresie pozwanego we W., to prawidłowo skierował najpierw korespondencję pod ten adres, zanim wszczął procedurę z art. 139 1 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe skarga podlegała oddaleniu na podstawie art. 12 ust. 1 w/w ustawy.

Sędzia Anna Nowak Sędzia Liliana Kaltenbek Sędzia Barbra Kursa