Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XI GC 407/20

POSTANOWIENIE

S., dnia 31 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Kalina Gomuła

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę

postanawia:

I.  dopuścić dowody ze wszystkich dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, znajdujących się w aktach sprawy i w aktach szkody na płycie CD w celu ustaleniu legitymacji czynnej i biernej stron, zasadności, wysokości, wymagalności roszczeń dochodzonych pozwem;

II.  zamknąć rozprawę na podstawie art. 15 zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm. ).

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  Zakreślić;

3.  Wpisać na wokandę z posiedzenia niejawnego;

4.  zwrócić stronom niewykorzystane części zaliczek;

5.  Odpis postanowienia oraz odpis wyroku doręczyć przez portal pełnomocnikom stron, informując jednocześnie o pkt 4 zarządzenia;

6.  Z pismem, z apelacją przewodniczącemu lub po zał. zpo (z uwagi na obieg korespondencji) nie wcześniej niż za 45 dni od wykonania.

n.u.

w dniach 10 do 13 maja 2022 r. referent sprawy przebywał na zwolnieniu lekarskim.