Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1802/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódź, dnia 6 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Witold Ławnicki

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2022 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w L.

przeciwko M. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 6 sierpnia 2021 r. sygn. akt V GC 104/21.

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od powoda (...) spółki akcyjnej z siedzibą w L. na rzecz pozwanej M. K. kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

sędzia Witold Ławnicki

Z./

odpis wyroku doręczyć pełn. stron poprzez PI.

sędzia Witold Ławnicki