Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt

VIII Ga 141/22

POSTANOWIENIE

Dnia 20 czerwca 2022r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący

Sędzia Elżbieta Kala

po rozpoznaniu w dniu

20 czerwca 2022r.

w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w A.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

z dnia 14 kwietnia 2022r. , sygn. akt VIII GC 203/21

postanawia :

umorzyć postępowanie apelacyjne.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 maja 2022 r. pozwany, przed doręczeniem odpisu apelacji powodowi, cofnął w całości apelację wniesioną od wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2022r. , sygn. akt VIII GC 203/21.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, sąd odwoławczy, na podstawie art. 391 § 2 k.p.c umorzył postępowanie apelacyjne.