Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ca 175/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący- Sędzia Rafał Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2022 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie

z dnia 25 listopada 2021 r.

sygn. akt I C 317/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok:

a)  w punkcie I (pierwszym) sentencji w ten sposób, że zasądza od (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 482,78 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa 78/100 złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty i oddala powództwo w pozostałej części;

b)  w punkcie II (drugim) sentencji w ten sposób, że zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 963 zł (dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia wyroku zobowiązanemu, do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia wyroku zobowiązanemu, do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu za instancje odwoławczą.