Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ca 301/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący- Sędzia

Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2022 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. W.

przeciwko (...)w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 10 marca 2022 r.

sygn. akt I C 753/21

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 450zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia wyroku zobowiązanemu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.