Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1685/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Bielczyk

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. K. i M. K.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w G.

o zapłatę

1.  zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz I. K. i M. K. solidarnie kwotę 54.577,10 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 10/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz I. K. i M. K. solidarnie kwotę 6.434 zł (sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.