Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI GC 760/21

UZASADNIENIE

w sprawie rozpoznanej z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym

i z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych

Pozwem z dnia 14 maja 2021 r. J. K. (1) wniósł przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 5001 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

Powód dochodzi od pozwanego części roszczenia tytułem odszkodowania, w związku niewykonaniem obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych przez adwokata K. K. (1) ubezpieczonego od OC u pozwanego.

Nakazem zapłaty z dnia 14 lipca 2021 r. Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwany wniósł sprzeciw od ww. nakazu zapłaty, zaskarżając nakaz w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu.

Pismem z dnia 27 maja 2022 r. powód rozszerzył powództwo do kwoty 8817,84 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty, wraz z kosztami procesu.

W toku procesu strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 2 listopada 2012 r. J. K. (1), prowadzący biuro dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych, zawarł z adw. K. K. (1) umowę o świadczenie usług prawnych, przedmiotem której w było w szczególności sporządzanie pozwów do sądu po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji (§ 1 ust. 2 lit. b umowy). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania lub niewykonania w ogóle zlecenia biuro powoda występuje do kancelarii adwokata z roszczeniem (§ 6 ust. 1 umowy).

Dowód:

- umowa z dnia 2 listopada 2012 r. k. 15-16, 95-96;

- zeznania świadka K. K. (1) k. 130v.-131;

Powód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą (...) przyjął do prowadzenia sprawę poszkodowanej B. B. (1) o dochodzenie dalszych roszczeń odszkodowawczych przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. z tytułu szkody w pojeździe poszkodowanej marki I. nr rej. (...), który został uszkodzony przez ubezpieczonego w ww. zakładzie ubezpieczeń dnia 26 listopada 2012 r. Poszkodowana udzieliła pełnomocnictwa powodowi do występowania w jej imieniu w sprawie przedmiotowej szkody, w treści którego wskazano, iż po otrzymaniu odszkodowania powód dokona rozliczenia prowizji i kosztów oraz przekazania pozostałej należnej jej kwoty. Poszkodowana oczekiwała, że za pośrednictwem powoda uzyska dalsze odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy. Powód poniósł koszty prywatnej kalkulacji naprawy w kwocie 121,95 zł netto.

Dowód:

- kalkulacja (...) k. 17-18, 104-106;

- faktura k. 19;

- prywatna kalkulacja k. 20-21, 101-103;

- pełnomocnictwo k. 22, 94;

- dokumenty postępowania likwidacyjnego k. 31-41;

- zeznania świadka B. B. (2) k. 144-145;

- zeznania świadka J. K. (2) k. 129-130v.;

Powód kwestionując wysokość roszczenia wypłaconego przez likwidującego szkodę klientki ubezpieczyciela oraz wobec odmowy spełnienia roszczenia mimo skierowanych wezwań do zapłaty, wiadomością e-mail z dnia 21 marca 2013 r. przekazał K. K. (1) dokumentację posiadaną przez klientkę, celem przygotowania pozwu o zapłatę dalszej kwoty odszkodowania 8695,89 zł netto i zwrotu kosztów ekspertyzy. Dnia 18 grudnia 2013 r. powód uiścił na rachunek bankowy właściwego Sądu na poczet opłaty od pozwu kwotę 255 zł oraz kwotę 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dowód:

- wiadomość e-mail k. 27, 97;

- zeznania świadka B. B. (2) k. 144-145;

- zeznania świadka J. K. (2) k. 129-130v.;

- zeznania świadka K. K. (1) k. 130v.-131;

Powód za pośrednictwem swojego syna wielokrotnie monitował adwokata o złożenie do Sądu pozwu w sprawie dotyczącej szkody B. B. (2) przeciwko (...) S.A., w tym wiadomością e-mail z dnia 1 maja 2015 r. wskazując na złożone przez adwokata obietnice, że ten obligatoryjnie złoży pozew do dnia 11 maja 2015 r. Pomimo złożonych zapewnień adw. K. K. (1) z uwagi na natłok innych obowiązków i przez zapomnienie nie złożył pozwu i zaniechał jakichkolwiek dalszych czynności w sprawie roszczenia B. B. (2), wobec czego roszczenie B. B. (2) uległo przedawnieniu.

Dowód:

- potwierdzenia przelewów k. 25-26, 99;

- wiadomość e-mail k. 28;

- zeznania świadka J. K. (2) k. 129-130v.;

- zeznania świadka K. K. (1) k. 130v.-131;

Pismem z dnia 20 lutego 2018 r., powód dokonał zgłoszenia roszczenia adw. K. K. (1), wnosząc o zapłatę kwoty 8845,89 zł.

Dowód:

- pismo z dnia 20 lutego 2018 r. k. 93-94;

Pismem z dnia 13 marca 2018 r. adw. K. K. (1) uznał roszczenie powoda, wskazując na posiadane ubezpieczenie OC, wnosząc o skierowanie roszczenia do jego ubezpieczyciela.

Dowód:

- pismo z dnia 13 marca 2018 r. 29-30, k. 98;

- zeznania świadka K. K. (1) k. 130v.-131;

Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. powód dokonał zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi pełnomocnika- Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W., wnosząc o wypłatę odszkodowania w kwocie 8845,89 zł w związku z nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie usług prawnych i powstaniem szkody.

Dowód:

- pismo z dnia 27 kwietnia 2018 r. k. 14, 92;

Pismem z dnia 17 maja 2017 r. pozwany ubezpieczyciel przyjął zgłoszenie szkody, zwracając się o nadesłanie dodatkowych dokumentów.

Dowód:

- pismo z dnia 17 maja 2018 r. k. 13, 107-108;

Pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. powód przesłał pozwanemu wymagane dokumenty.

Dowód:

- pismo z dnia 4 czerwca 2018 r. k. 11-12, 110-113;

Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r. pozwany odmówił przyjęcia odpowiedzialności za zaniedbanie pełnomocnika powoda.

Dowód:

- pismo z dnia 14 czerwca 2018 r. k. 8-10, 114-120;

Pismem z dnia 11 czerwca 2021 r. powód złożył do sądu przeciwko pozwanemu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej o zapłatę dalszej kwoty 3840,89 zł.

Bezsporne.

Uzasadniony hipotetyczny koszt naprawy samochodu marki I. model (...) 80E o nr rej. (...) 248 w zakresie wskazanych uszkodzeń mających powstać w zdarzeniu z dnia 26.11.2012 r., z użyciem do niej części oryginalnych tj. części zamiennych pochodzących od producenta pojazdu O zgodnie z kalkulacją kosztów naprawy wynosił 20 260,06 zł netto ( 24 919,87 zł wraz z podatkiem VAT). W listopadzie i grudniu 2012 roku do tego modelu pojazdu nie były dostępne części inne jak oryginalne z grupy O.

(...) S.A. zaniżył wypłacone odszkodowanie, obniżając niezasadnie hipotetyczny koszty naprawy (ubezpieczyciel nie wskazał na zasadność faktu pomniejszenia cen części zakwalifikowanych do wymiany o 55%).

Dowód:

- opinia biegłego sądowego W. S. k. 153-161;

Sąd dokonał ustaleń w oparciu o częściowo niesporne twierdzenia stron dowody z dokumentów, dowody z zeznań świadków oraz dowód z opinii biegłego. Autentyczność i treść dokumentów nie była kwestionowana, strony wyprowadzały z nich jedynie częściowo odmienne wnioski. Zeznania świadków Sąd uznał za wiarygodne. W ocenie Sądu biegły sporządził opinię, która była przydatna przy dokonywaniu ustaleń. Sąd wydając rozstrzygnięcie nie ingerował w ustalenia biegłego dotyczące kwestii technicznych.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo po rozszerzeniu, zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Podstawę prawną żądania pozwu stanowi art. 822 § 1 i 2 k.c.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, iż adwokat K. K. (1) ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej w pozwanym zakładzie ubezpieczeń, nadto okoliczność tę potwierdza certyfikat (k. 30). Nie budzi także wątpliwości fakt zawarcia w dniu 2 listopada 2012 r. umowy o świadczenie usług prawnych między powodem a adwokatem K. K. (1). Przedmiotowa umowa obejmowała m.in. sporządzanie pozwów oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych. Jedną ze spraw, którą prowadzić miał adwokat K. K. (1) była sprawa, w której został uszkodzony pojazd B. B. (2), a ubezpieczycielem sprawcy szkody z tytułu OC był (...) spółka akcyjna w W.. Adwokat otrzymał pełną dokumentację akt sprawy, nadto powód uiścił tytułem opłaty od pozwu kwotę 255 zł i opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Powód reprezentował poszkodowaną w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem, poniósł koszty prywatnej ekspertyzy w kwocie 121,95 zł netto. Po uzyskaniu decyzji odmownej od ubezpieczyciela (...) S.A. w przedmiocie dopłaty do odszkodowania kolejną czynnością, jaką należało podjąć, było wytoczenie powództwa przeciwko (...) S.A. Okoliczności powyższe wynikają z niekwestionowanych dokumentów oraz wiarygodnych zeznań świadków B. B., J. K. i K. K..

W sprzeciwie pozwany podniósł zarzut braku legitymacji czynnej powoda, wskazując na niespełnienie się przesłanek implikujących odpowiedzialność ubezpieczonego. W świetle ustalonego stanu faktycznego do obowiązków adwokata K. K. (1) zgodnie z umową zawartą z powodem należało przygotować pozew. Niesporne natomiast było, że adwokat K. K. mimo szeregu monitów powoda w tym przedmiocie zaniechał podjęcia jakichkolwiek czynności procesowych przeciwko ubezpieczycielowi i nie wytoczył przedmiotowego powództwa przeciwko (...) S.A., co skutkowało przedawnieniem roszczenia. Takie zaniechanie było naruszeniem łączącej go z powodem umowy (§ 6) skutkującym powstaniem u J. K. (1) szkody w postaci wierzytelności klienta wynikającej z nienależytego poprowadzenia sprawy przeciwko (...) S.A. Rację ma strona pozwana, że żeby przyjąć odpowiedzialność ubezpieczyciela pełnomocnika adwokata (...) S.A. w W. należy ustalić, że w przypadku gdyby sprawę poprowadzono prawidłowo, tj. wniesiono pozew przed przedawnieniem sprawa zakończyłaby się korzystnym rozstrzygnięciem. Sąd w niniejszej sprawie takich ustaleń dokonał, analizując zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela (...) S.A wobec poszkodowanej zdarzeniem B. B. (2). Co więcej, w ocenie biegłego sądowego ubezpieczyciel nie wskazał na zasadność faktu pomniejszenia cen części zakwalifikowanych do wymiany o 55%, w konsekwencji (...) S.A. zaniżył wypłacone odszkodowanie obniżając niezasadnie hipotetyczny koszty naprawy samochodu marki I. model (...) 80E o nr rej. (...) 248, który wynosił 20 260,06 zł netto ( 24 919,87 zł wraz z podatkiem VAT). Zwraca uwagę, że wyliczony przez biegłego uzasadniony koszt naprawy jest niższy niż w ekspertyzie sporządzonej na zlecenie powoda.

Za zasadne uznać należało również żądanie w zakresie kosztów sporządzenia prywatnej kalkulacji szkody. Kalkulacja ta pozwoliła powodowi właściwie sformułować pozew, ustalić przybliżoną wysokość odszkodowania. Kwota wydatkowana na sporządzenie tej kalkulacji nie jest wygórowana. Powód rozszerzył powództwo o kwotę 3816,84zł (k. 175) uwzględniając niższe koszty naprawy w prywatnej wycenie wyliczone na kwotę 8695,89 zł netto oraz koszty netto ekspertyzy 121,95 zł.

Chybiony okazał się przy tym podniesiony w odpowiedzi na rozszerzone powództwo zarzut przedawnienia roszczeń dochodzonych rozszerzonym pozwem. Znowelizowany z dniem 30 czerwca 2022 r. przepis art. 121 pkt 6 k.c. i 124 § 2 k.c. nie dotyczy zawieszenia terminu przedawnienia niniejszych roszczeń wobec zakończonego przed tą datą postępowania pojednawczego w sprawie XVII GCo 361/21. Zasadą w świetle dotychczas obowiązujących przepisów było, iż każde zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia (wyrok SN z 17.05.2019 , sygn. IV CSK 77/18, wyrok SN z 4.04.2019 r., sygn. III CSK 103/17). Składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w ww. sprawie przed upływem 3-letniego terminu od wydania decyzji odmownej z dnia 14 czerwca 2018 r. powód skutecznie przerwał bieg trzyletniego terminu przedawnienia i nie sposób przy tym dopatrzeć się nadużycia prawa powoda (art. 5 k.c.). Sąd przyjmuje argumentację pełnomocnika powoda, że w świetle innych korzystnych rozstrzygnięć przeciwko ubezpieczycielowi adwokata powód liczył na to, że pozwany się zreflektuje i bez generowania dalszych kosztów ugodowo zakończy spór, co ostatecznie nie nastąpiło.

Mając powyższe na uwadze w punkcie I wyroku Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8817,84 zł. Odsetki przyznano zgodnie z żądaniem na podstawie 817 k.c. (szkodę zgłoszono w piśmie z 27 kwietnia 2018 r.).

Podstawę rozstrzygnięcia o kosztach stanowi art. 98 k.p.c.

Na zasądzone koszty składa się opłata od pozwu w kwocie 400 zł, opłata od rozszerzonego powództwa 100 zł, wydatek na biegłego 826,56 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł oraz koszt wynagrodzenia pełnomocnika będącego adwokatem 1800 zł w wysokości stawki minimalnej na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015, poz.1800 ze zm.). Nadto koszty postępowania pojednawczego w kwocie 970 zł oraz koszt stawiennictwa świadka pokryty z zaliczki powoda w kwocie 50 zł.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięto jak w punkcie II sentencji.

Sygn. akt XI GC 760/21

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)