Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 281/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2021 roku

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny

w składzie :

Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Sobczyk

Protokolant: Małgorzata Wolska

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2021 roku w Lublinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.

przeciwko N. K. i V. B. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego N. K.

przy udziale interwenienta ubocznego Gminy L.

o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I.  nakazuje pozwanym: N. K. i V. B. opróżnienie i opuszczenie wraz ze wszystkimi rzeczami prawa ich reprezentującymi lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem (...), znajdującego się w budynku mieszkalnym przy ulicy (...) w L. oraz wydanie przedmiotowego lokalu powodowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L.;

II.  przyznaje pozwanym: N. K. i V. B. prawo do otrzymania lokalu socjalnego;

III.  nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu wobec pozwanych do czasu złożenia im przez Gminę L. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;

IV.  zasądza solidarnie od pozwanych: N. K. i V. B. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. kwotę 457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.