Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 532/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 czerwca 2022 roku

  Sąd Rejonowy w Kłodzku, I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Izabela Kosińska-Szota

Protokolant: prot. sąd. Anna Ludwiniak

po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2022 roku w Kłodzku na rozprawie

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o zapłatę 11 537,96 zł

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 4 330,59 zł tytułem kosztów procesu.

Sygn. akt I C 532/21

UZASADNIENIE

Powód A. S. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 11 537,96 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 11 września 2020 r. w wyniku najechania na kamień uszkodzeniu uległ jego pojazd marki J. nr rej. (...). Dodał, że w ramach umowy ubezpieczenia autocasco zawartej ze stroną pozwaną dokonał zgłoszenia szkody, przy czym po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego pozwana odmówiła wypłaty odszkodowania argumentując, że szkoda nie mogła powstać w deklarowanych przez niego okolicznościach. Powód wyjaśnił, że na dochodzone pozwem częściowe odszkodowanie składa się: 10 841,29 zł tytułem rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu, 369 zł tytułem sporządzenia prywatnej kalkulacji kosztów naprawy i 327,67 zł tytułem odsetek skapitalizowanych od kwoty 10 841,29 zł od dnia 12 października 2020 r. do 27 kwietnia 2021 r.

Strona pozwana (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Pozwana przyznała, że łączyła ją z powodem umowa ubezpieczenia autocasco, jak również, że po przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody odmówiła wypłaty jakichkolwiek świadczeń. W ocenie pozwanej ślady uszkodzeń w pojeździe powoda nie mogły powstać od jednokrotnego uderzenia kamieniem, co wyklucza powstanie szkody w podawanych przez powoda okolicznościach, a w konsekwencji odpowiedzialność pozwanej. Dodała, że przedłożony przez powoda kosztorys jest zawyżony i został sporządzony niezgodnie z łączącymi strony postanowieniami Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11 września 2020 r. doszło do zdarzenia, w wyniku którego uległa uszkodzeniu miska olejowa skrzyni biegów w pojeździe powoda marki J. nr rej. (...). W chwili zdarzenia powód posiadał ubezpieczenie autocasco u strony pozwanej.

Okoliczności bezsporne

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AUTO CASCO strona pozwana obejmowała ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, jego części, wyposażenia fabrycznego, wyposażenia dodatkowego, fotelika służącego do przewozu dzieci lub bagażu podręcznego, powstałe w wyniku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń:

a) zderzenie pojazdu stanowiącego przedmiot ubezpieczenia z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu objętego ubezpieczeniem,

b) działanie osób trzecich,

c) pożar, wybuch, osmalenie,

d) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzące z zewnątrz pojazdu objętego ubezpieczeniem,

e) zatopienie pojazdu objętego ubezpieczeniem,

f) nagłe działanie sił przyrody np. huragan, grad, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi,

g) uszkodzenie wnętrza pojazdu objętego ubezpieczeniem przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej (pkt V ppkt 1).

Odpowiedzialność pozwanej była wyłączona m. in. w przypadku:

- szkód wyrządzonych umyślnie przez powoda lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym,

- szkód wyrządzonych na skutek rażącego niedbalstwa powoda, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,

- szkód stanowiących następstwo niewłaściwych napraw, modernizacji lub konserwacji (pkt VIII ppkt 1 – 18).

W razie wystąpienia szkody w ubezpieczonym pojeździe, ubezpieczony zobowiązany był przedstawić dostępne mu dowody dotyczące zaistnienia szkody i umożliwić ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i rozmiaru szkody (pkt XVII ppkt 5).

Dowód: Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTO CASCO – k. 16 – 28

W chwili zdarzenia pojazd powoda nie posiadał osłony silnika i skrzyni biegów.

Okoliczność bezsporna

Do uszkodzenia miski olejowej w pojeździe powoda doszło w bliżej nieokreślonych okolicznościach. Wskazuje na to kształt, rozmiar i charakter uszkodzenia. Otwór w misce olejowej pochodzi działania przedmiotu od równych krawędziach. Pojazd powoda nie posiadał osłony silnika i skrzyni biegów, mimo że producent przewiduje zamontowanie tego typu zabezpieczeń. Gdyby pojazd posiadał w/w osłony mało prawdopodobne jest, by do uszkodzeń miski doszło w wyniku działania kamienia, który dostałby się pod koła pojazdu.

Dowód:

- opinia biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych, wyceny wartości oraz kosztów naprawy pojazdów samochodowych P. Z. – k. 88 – 104

- ustne wyjaśnienia biegłego – k. 128 - 129

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego strona pozwana odmówiła wypłaty świadczenia, wskazując, że do uszkodzeń pojazdu nie mogło dojść w okolicznościach podawanych przez powoda, a brak jest możliwości stwierdzenia, czy zdarzenie mieści się w zakresie ochrony ubezpieczenia Auto Casco.

Okoliczności bezsporne

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na nieudowodnienie roszczenia.

Poza sporem w niniejszej sprawie było istnienie uszkodzenia miski olejowej skrzyni biegów w samochodzie stanowiącym własność powoda, jak również objęcie tego pojazdu umową ubezpieczenia autocasco przez pozwaną

Pozwana kwestionowała jednak, by do powyższego uszkodzenia doszło w okolicznościach podawanych w pozwie, a tym samym kwestionowała swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę.

W myśl art. 805 §1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zgodnie z treścią umowy, jaka łączyła strony, pozwany byłby zobowiązany do naprawienia szkody polegającej na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu w przypadku wykazania przez powoda, że do powstania szkody doszło w okolicznościach podanych w zgłoszeniu. Obowiązkiem powoda było zatem przedstawienie wszelkich dowodów związanych z zaistniałą szkodą tak, by umożliwić ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i rozmiar szkody.

Celem rozstrzygnięcia sporu w pierwszej kolejności należało zatem ustalić, czy szkoda, której naprawienia domagał się powód, powstała w okolicznościach przez niego opisanych tj. w wyniku uderzenia kamieniem w miskę olejowej skrzyni biegów.

W tym celu konieczne było dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych, wyceny wartości oraz kosztów naprawy pojazdów samochodowych, albowiem Sąd nie posiada wiadomości specjalnych.

W ocenie sądu opinia biegłego sądowego P. Z. została sporządzona w sposób fachowy, rzetelny i precyzyjny, co potwierdza również brak merytorycznych zastrzeżeń stron co do jej treści. W oparciu o dostępne dokumenty, w szczególności zaś sporządzone przez stronę pozwaną protokół szkody w pojeździe oraz dokumentację zdjęciową uszkodzonego pojazdu, biegły określił zakres uszkodzeń powstałych w pojeździe powoda oraz ich prawdopodobną przyczynę.

Z opinii biegłego oraz jego ustnych wyjaśnień złożonych na rozprawie w dniu 16 maja 2022 r. w sposób jednoznaczny wynika, że do uszkodzenia miski olejowej skrzyni biegów w samochodzie powoda nie doszło w okolicznościach, jakie podawał on w toku postępowania likwidacyjnego oraz w pozwie. Biegły wyjaśnił, że pojazd powoda należy do klasy SUW, którego konstrukcja pozwala na poruszanie się w warunkach terenowych, co z kolei oznacza, że pojazd doskonale pokonuje nierówności i trudny teren, również tzw. drogi szutrowe. Na podstawie sporządzonej przez ubezpieczyciela dokumentacji fotograficznej biegły stwierdził, że miska olejowa w pojeździe powoda wyglądała na czystą, co może świadczyć o tym, że nie była użytkowana w tzw. „trudnym” środowisku. Ponadto biegły wskazał, że samochód powoda nie posiadał osłony zabezpieczającej silnik i skrzynię biegów, która chroni te elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ten fakt został zresztą potwierdzony przez powoda. Gdyby taka osłona była zamontowana, co jest zalecane przez producenta, kamień, który wpadł pod koła pojazdu nie mógłby doprowadzić do uszkodzeń miski olejowej w takim zakresie jak u powoda. Ostatecznie biegły uznał, że do powstania szkody nie doszło, jak podawał powód, w wyniku uderzenia kamieniem, który wpadł pod koła poruszającego się pojazdu.

Sąd podziela zdanie wyrażone w cytowanych w pozwie orzeczeniach dotyczących uznania za niedozwolone klauzul stosowanych przez ubezpieczycieli, które wyłączałby ich odpowiedzialność za szkodę powstałą w okolicznościach innych niż podawane w zgłoszeniu szkody. Jednak w niniejszej sprawie, powód nie przedłożył żadnych dowodów, które pozwalałyby jednoznacznie stwierdzić, w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia jego pojazdu. Zwrócił na to uwagę również biegły sądowy, który dysponował jedynie dokumentacją fotograficzną uszkodzonego pojazdu, co uniemożliwiło mu w sposób precyzyjny dokonać opisu ujawnionych uszkodzeń. W ocenie sądu, bacząc na zdjęcia uszkodzonej miski olejowej i stwierdzenie biegłego w ustnych wyjaśnieniach opinii, uderzenie kamienia nie powoduje takiego regularnego uszkodzenia, jakie wystąpiło na misce olejowej pojazdu powoda. Biegły podał, że nie jest możliwe alby kamień o średnicy 6 – 7 cm trafił w miskę olejową i dokonał pionowego równoległego uszkodzenia. Wskazał także, że możliwe jest uszkodzenie miski poprzez najechanie na kamień.

Strona pozwana odpowiada podstawie umowy ubezpieczenia autocasco za szkodę polegającą na uszkodzeniu będącym następstwem jednego ze zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową ((III. pkt 23 o.w.u.). (...) obejmuje ochrona ubezpieczeniową, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w rozdziale VIII, szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w wyniku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń: a. zderzenie pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Skoro powód nie wykazał, jakie to konkretnie okoliczności pochodzące z zewnątrz pojazdu wywołały szkodę, to sąd na podstawie art. 6 k.c. i art.232 zd. 1 k.p.c.

Mając powyższe na uwadze powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach rozstrzygnięto na podstawie art. 98 k.p.c. Powód przegrał proces, zatem winien zwrócić stronie pozwanej poniesione przez nią koszty w łącznej kwocie 4 330,59 zł. Na koszty te składają się koszty zastępstwa procesowego w wysokości 3 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł oraz zaliczka na poczet należności biegłego spożytkowana do kwoty 713,59 zł.