Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 135/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: S.S.O. Ewa Steckiewicz-Ochocka

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W.

przeciwko K. G., W. G.

o zapłatę kwoty 35.000 CHF ewentualnie o zapłatę kwoty 137.974 złotych

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. solidarnie na rzecz K. G., W. G. kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.