Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 351/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia SA Jerzy Skorupka (spr.)

Sędziowie: SA Wiesław Pędziwiatr

SA Jarosław Mazurek

Protokolant: Wiktoria Dąbrowicz

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Bogdana Wrzesińskiego

po rozpoznaniu 27 kwietnia 2022 r.

sprawy oskarżonego R. Ł. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z 13 lipca 2021 r. sygn. akt III K 265/20

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II.  zwalnia oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, zaliczając wydatki na rachunek Skarbu P aństwa.

Wiesław Pędziwiatr

Jerzy Skorupka

Jarosław Mazurek