Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1621/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, w II Wydziale Cywilnym,

w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Kaźmierak

Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Jankiewicz

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2022 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko J. U.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od (...) Bank S.A. z siedzibą w W. na rzecz J. U. kwotę 10.817 (dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.