Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 2220/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: S.S.O. Ewa Steckiewicz-Ochocka

Protokolantka: Katarzyna Loska

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. W. – syndyka masy upadłości J. M. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

przeciwko E. M.

o zapłatę kwoty 109.214 złotych ewentualnie o zapłatę kwoty 27.303,50 złotych ewentualnie o uznanie za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości umowy darowizny środków pieniężnych

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od W. W. – syndyka masy upadłości J. M. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na rzecz E. M. kwotę 5.417 zł( pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.