Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 302/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. B.

Występek z art. 178a § 4 KK i art. 180a KK w zw. z art. 11 § 2 KK polegający na tym, że w dniu 14 marca 2022 roku w miejscowości D., gm. D., pow. (...), woj. (...) będąc uprzednio karanym sądownie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowadził jako kierujący w ruchu lądowym samochód osobowy marki R. o numerze rejestracyjnym (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 08:46 do stężenia na poziomie 1,13 mg/l, o godz. 09:06 do stężenia na poziomie 1,22 mg/l, o godz. 09;09 do stężenia na poziomie 1,20 mg/l, o godz. 09:12 do stężenia na poziomie 1,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, pomimo wydanej przez Starostę (...) decyzji z dnia 21 czerwca 2018 roku, numer KD. 5430. 665. 2018 o cofnięciu uprawnień do kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 14 marca 2022 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP w B. st. asp. P. B. i st. sierż. P. S. pełnili służbę w patrolu zmotoryzowanym. Około godz. 8.35 znajdowali się na posterunku statycznym w miejscowości K. G.. P. B. dokonał wówczas pomiaru prędkości pojazdu marki R. nadjeżdżającego od strony miejscowości K.. Pomiar wykazał przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o blisko 40 km/h. Dał kierującemu pojazdem sygnał do zatrzymania, ale ten około 30 metrów wcześniej zjechał na wjazd posesji i zatrzymał się. P. B. podbiegł do samochodu R., a P. S. podjechał tam radiowozem. Kierującym pojazdem okazał się oskarżony M. B., który oświadczył, iż wie, że przekroczył prędkość i gotów jest zapłacić mandat. W trakcie rozmowy funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu.

zeznania świadka P. B.

5, 39

notatka urzędowa

1

Przeprowadzone badania wykazały o godz. 08.46 obecność 1,13 mg/l, o godz. 09.06 obecność 1,22 mg/l, o godz. 09.09 obecność 1,20 mg/l, o godz. 09.12 obecność 1,26 mg/l alkoholu w wydychanym przez oskarżonego M. B. powietrzu

protokoły użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego

2, 3

W dniu 28 października 2008 roku Starosta (...) wydał decyzję nr KD.II- (...), mocą której cofnął oskarżonemu M. B. uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B na okres od 29.08.2007 roku do 29.08.2017 roku z uwagi na skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 08.02.2008 r. w sprawie VII K 509/07.

Ponownie w dniu 21.06.2018 r. Starosta (...) wydał decyzję nr KD.5430.665.2018 cofającą oskarżonemu uprawnienia kategorii B z uwagi na negatywne złożenie przez niego egzaminu kwalifikującego do kierowania pojazdami

decyzja

14, 15 - 16

M. B. był karany wyrokiem sądu S. and (...) ((...)) z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie 11/1187 (...) za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających na karę 200 (...) grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 14 miesięcy.

dane o karalności

18 - 19

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Wyjaśnił, że dzień wcześniej spożywał alkohol. W dniu zdarzenia w godzinach rannych udał się do sklepu. Czuł się dobrze i nie podejrzewał, że może być pod działaniem alkoholu. Po drodze został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji i poddany badaniu na stan trzeźwości.

wyjaśnienia oskarżonego M. B.

8 - 9

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania świadka P. B.

Zeznania spójne, logiczne, korespondujące z wyjaśnieniami oskarżonego oraz rzeczowym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie w postaci protokołów użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego oraz treści notatki urzędowej. Co prawda świadek na etapie postępowania sądowego nie pamiętał szczegółów zdarzenia, ale okoliczność ta nie może budzić wątpliwości z uwagi na fakt, iż jest on funkcjonariuszem Policji i w tego typu interwencjach uczestniczy wielokrotnie. Trudno więc wymagać, aby spamiętał szczegóły wszystkich tego typu zdarzeń.

notatka urzędowa

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez podmiot do tego uprawniony.

protokoły użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego

Dokumenty niekwestionowane w toku postępowania, sporządzone przez podmiot do tego uprawniony.

decyzja

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez podmiot do tego uprawniony.

dane o karalności

Dokument niekwestionowany w toku postępowania, sporządzony przez podmiot do tego uprawniony.

wyjaśnienia oskarżonego M. B.

Sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego za wiarygodne. M. B. nie kwestionował swojego sprawstwa, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Logicznie wyjaśnił kiedy i w jakich ilościach spożywał alkohol oraz jak doszło do tego, że po jego spożyciu usiadł za kierownicą pojazdu. Nadto znajdują one potwierdzenie w innych źródłach dowodowych w postaci protokołu użycia urządzenia kontrolno – pomiarowego oraz treści notatki urzędowej Policji.

Sąd dał również wiarę wyjaśnieniom oskarżonego w zakresie ilości spożytego przez niego alkoholu. Tym bardziej, że w przedmiotowym postępowaniu brak jest jakiegokolwiek innego dowodu, który podważałby wiarygodność wyjaśnień oskarżonego w tym zakresie.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd nie zgodził się z kwalifikacją prawną czynu zarzuconego oskarżonemu przez Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie i uznał, że zachowanie M. B. wyczerpało dyspozycję art. 178a § 4 KK i art. 180a KK w zw. z art. 11 § 2 KK.

Zachowanie oskarżonego wypełnia znamiona występku określonego w art. 178a § 4 KK, gdyż oskarżony prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości. Nie ulega, bowiem wątpliwości, że samochód osobowy jest pojazdem mechanicznym. Oskarżony natomiast prowadził go po drogach publicznych m.in. na trasie z miejsca zamieszkania do D., a więc w ruchu lądowym. Zawartość zaś, alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyła wartość określoną w art. 115 § 16 kk, który zawiera definicję stanu nietrzeźwości.

Jednocześnie oskarżony był już uprzednio karany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, zaś skazanie to w chwili popełnienia przedmiotowego czynu istniało w obrocie prawnym, albowiem nie uległo zatarciu. Wyrokiem sądu brytyjskiego S. and (...) w sprawie 17/1187 (...) z dnia 15 lutego 2015 roku za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości skazany został na karę samoistnej grzywny oraz orzeczono wobec niego środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 14 miesięcy. Zgodnie z art. 114a § 1 kk wyrokiem skazującym jest również prawomocne orzeczenie skazujące za popełnienie przestępstwa wydane przez sąd właściwy w sprawach karnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Sytuacja taka zachodzi w przedmiotowej sprawie, albowiem w 2017 roku (...) była członkiem Unii Europejskiej, a zatem zgodnie z treścią powołanego przepisu w realiach przedmiotowej sprawy Sąd zobowiązany był do respektowania istnienia orzeczenia karnego wydanego przez organ wymiaru sprawiedliwości tego państwa.

Jednocześnie wobec oskarżonego moc obowiązującą miały decyzja Starosty (...) w sprawie sygn. akt KD.II- (...) oraz KD.5430.665.2018, zgodnie z którymi organ ten cofnął M. B. uprawnienia do prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych początkowo na okres od 29 sierpnia 2007 roku do 29 sierpnia 2017 roku, a następnie bezterminowi. Prowadząc samochód osobowy marki R. w dniu zdarzenia oskarżony jednocześnie nie stosował się do dyspozycji wskazanych powyżej decyzji, a co za tym idzie dopuścił się występku określonego w art. 180a KK.

W niniejszej sprawie wystąpił, zatem zbieg przepisów ustawy. Zbieg ten ma charakter realny, gdyż ani reguła specjalności, konsumpcji czy subsydiarności w odniesieniu do zbiegających się przepisów nie znajduje zastosowania. W związku z tym zgodnie z art. 11 § 2 KK, Sąd dokonał kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu uznając, iż wypełniał on dyspozycję art. 178a § 4 KK i art. 180a KK w zw. z art. 11 § 2 KK.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. B.

1

1

Sąd wymierzając oskarżonemu karę miał na uwadze dyrektywy wymiaru kary określone w art. 53 KK. Jako okoliczności przemawiające na korzyść oskarżonego Sąd potraktował jego przyznanie się do popełnienia zarzucanego czynu, zaś na jego niekorzyść uprzednią sądową karalność za podobne przestępstwo.

Zdaniem Sądu kara pozbawienia wolności w rozmiarze 10 miesięcy odniesie pozytywne efekty wobec osoby oskarżonego. Jest adekwatna do stopnia jego winy oraz stopnia społecznej szkodliwości czynu. Spełni także cele kary w zakresie jej ogólnospołecznego oddziaływania oraz cele represyjne względem osoby oskarżonego.

M. B.

2

1

Mimo uprzedniej karalności za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości Sąd postawił wobec M. B. pozytywną prognozę kryminologiczną. Przemawiają za tym przede wszystkim względy celowościowe kary, albowiem bardziej zasadnym jest, aby oskarżony przebywał na wolności, podejmował zatrudnienie i chociażby w części realizował obciążający go obowiązek alimentacyjny względem dwójki dzieci, aniżeli przebywał w warunkach izolacji penitencjarnej, a alimenty na rzecz jego dzieci realizowane były z Funduszu Alimentacyjnego. Nadto wcześniejsze skazanie miało charakter jednorazowy, podczas pobytu za granicą Polski i Sąd wyraża nadzieję, iż był to jednorazowy wybryk, który nie powtórzy się w przyszłości

Dlatego też, na podstawie art. 69 § 1 § 2 i § 4 KK oraz art. 70 § 1 KK warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 2 lat. Ponieważ jednocześnie orzeczono środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych Sąd odstąpił od orzekania środków probacyjnych przewidzianych w art. 72 § 1 KK.

M. B.

3

1

Stosownie do treści art. 42 § 3 KK Sąd zobligowany był do orzeczenia wobec oskarżonego środka karnego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

M. B.

4

1

Sąd stosownie do treści art. 43a § 2 KK zobligowany był do orzeczenia od oskarżonego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Orzekając owo świadczenie w najniższym ustawowym rozmiarze tj. 10000 PLN Sąd miał na uwadze sytuację rodzinną i majątkową oskarżonego.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 629 kpk i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 zł tytułem opłat (por. art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. z 1983 r. Nr 229 poz. 2272 z późn. zm.) oraz kwotę 70 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków sądowych.

1.Podpis