Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 710/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Paszkiewicz

Protokolant Monika Jasińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2022 roku

sprawy P. C. (1) ur. (...) w C. s. A. i Z. z domu Z.,

oskarżonego o to, że w dniu 25 września 2019r. przewożąc samochodem ciężarowym m-ki (...) o nr rej. (...), wraz z naczepą towar do sklepu (...) w B., zjechał z wyznaczonej trasy do miejscowości P., gm. K., gdzie wspólnie i w porozumieniu z pasażerem w/w pojazdu P. C. (2) dokonał włamania do w/w naczepy w ten sposób, że, po uprzednim przecięciu plomby znajdującej się w jej drzwiach dostał się do środka, skąd następnie zabrał w celu przywłaszczenia paletę z zawartością odzieży wartości 17.025,60 zł. czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w K. ul. (...),

tj. o czyn z art. 279 § 1 kk

orzeka

1.  oskarżonego P. C. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym, iż przyjmuje, że stanowi on wypadek mniejszej wagi z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 25 września 2019 r. (godz. 19:10) do dnia 27 września 2019 r. (godz. 10.22);

3.  pobiera od oskarżonego kwotę 180 (stu osiemdziesięciu) złotych opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (stu) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.