Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt III K 58/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim III Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Tomasz Olszewski

Ławnicy: Małgorzata Kowalska, Ewa Gosławska

Protokolant: Monika Nowicka

w obecności Prokuratora Artura Piekacza

po rozpoznaniu na rozprawie głównej w dniu 28 lipca 2022 r.

sprawy

R. P. (1) ( (...)) syna Z. i M. z domu Z., urodzonego dnia (...) w R.

o s k a r ż o n e g o o t o , ż e :

w dniu 20 lutego 2022 roku, w R., będąc pod wpływem alkoholu, działając umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, usiłował spowodować u J. P. ciężki uszczerbek na zdrowiu w szczególności w postaci trwałego, istotnego zeszpecenia ciała, w ten sposób, że oblał ciało pokrzywdzonej, w tym twarz, gorącą wodą, o temperaturze nie mniejszej niż 75 stopni w skali C., w wyniku czego spowodował u J. P. oparzenia termiczne II stopnia, miejscami IIb, twarzy, kończyn górnych i tylnej powierzchni klatki piersiowej (11 % powierzchni ciała), które to obrażenia spowodowały u J. P. naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni, i tym samym nie osiągnął zamierzonego celu - spowodowania u pokrzywdzonej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego, istotnego zeszpecenia ciała, a to z uwagi na ciągle chłodzenie ran pokrzywdzonej zimną wodą, bezpośrednio po oblaniu jej ciała gorącą wodą, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka

1.  R. P. (2) uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, za który na podstawie art.156 § 1 pkt 2 kk w związku z art.14 § 1 kk, art.60 § 2 i § 2 pkt 1 kk oraz art.60 § 6 pkt 2 kk wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art.69 § 1 kk, art.70 § 2 kk oraz art.73 § 2 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza R. P. (1) na okres próby 4 (czterech) lat, oddając oskarżonego pod dozór kuratora sądowego w tym okresie;

3.  na podstawie art.71 § 1 kk wymierza R. P. (1) karę grzywny w wysokości 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

4.  na podstawie art.72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje R. P. (2) do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu w okresie próby;

5.  na podstawie art.63 § 1 kk zalicza R. P. (1) na poczet orzeczonej kary grzywny okres jego tymczasowego aresztowania w niniejszej sprawie od dnia 21 lutego 2022r. od godziny 00:35 do dnia 7 kwietnia 2022r. do godziny 15:22;

6.  zasądza od R. P. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2.180 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłat oraz kwotę 836,36 (osiemset trzydzieści sześć 36/100) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 58/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

R. P. (2)

W dniu 20 lutego 2022 roku, w R., będąc pod wpływem alkoholu, działając umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, usiłował spowodować u J. P. ciężki uszczerbek na zdrowiu w szczególności w postaci trwałego, istotnego zeszpecenia ciała, w ten sposób, że oblał ciało pokrzywdzonej, w tym twarz, gorącą wodą, o temperaturze nie mniejszej niż 75 stopni w skali C., w wyniku czego spowodował u J. P. oparzenia termiczne II stopnia, miejscami IIb, twarzy, kończyn górnych i tylnej powierzchni klatki piersiowej (11 % powierzchni ciała), które to obrażenia spowodowały u J. P. naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni, i tym samym nie osiągnął zamierzonego celu - spowodowania u pokrzywdzonej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego, istotnego zeszpecenia ciała, a to z uwagi na ciągle chłodzenie ran pokrzywdzonej zimną wodą, bezpośrednio po oblaniu jej ciała gorącą wodą, tj. czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. P. (2)

1.

1.

Okoliczności obciążające:

- działanie oskarżonego pod wpływem alkoholu, czego skutkiem było popełnienie czynu bez wyraźnej przyczyny, pod wpływem niepohamowanej, nieracjonalnej pobudki ;

Okoliczności łagodzące:

- zatrzymanie działania oskarżonego w fazie usiłowania (jego zachowanie nie doprowadziło do trwałego oszpecenia pokrzywdzonej),

- przeproszenie i pojednanie się oskarżonego i pokrzywdzonej, przebaczenie wyrażone na rozprawie głównej i szczera skrucha okazana przez R. P. (2) wobec swej żony,

- dobra opinia, jaką oskarżony posiada w miejscu zamieszkania, wskazująca, że przypisany mu czyn stanowił jedynie incydentalny wybryk,

- szczera chęć poprawy zachowania, jaką zadeklarował oskarżony, poparta świadomością tego, że to wypity alkohol jest wyzwalaczem niepożądanych postaw R. P. (1), jak również fakt, że oskarżony od zdarzenia zachowuje wstrzemięźliwość w spożywaniu alkoholu,

- dotychczasowa postawa życiowa R. P. (1), który był dotychczas osobą niekaraną, o nieposzlakowanej opinii, prowadzącą ustabilizowany tryb życia, osobą, która swą pracą łoży na utrzymanie swej rodziny. .

Przedstawione wyżej okoliczności łagodzące, a wśród nich przede wszystkim pojednanie się R. P. (1) z pokrzywdzoną, która wprost wnioskowała o odstąpienie od wymierzenia oskarżonemu bezwzględnej kary pozbawienia wolności dały Sądowi podstawę do zastosowania wobec oskarżonego nadzwyczajnego złagodzenia kary w oparciu o dwie, niezależne przesłanki kodeksowe opisane w art.60 2 kk oraz art.60 2 pkt 2 kk. Sąd uznał bowiem, że wymierzenie oskarżonemu nawet najniższej kary przewidzianej w sankcji art.156 § 1 pkt 2 kk w świetle dyrektyw jej wymiaru stanowiłoby dolegliwość nadmierną, nieadekwatną w stosunku do wszystkich okoliczności, które sąd ma obowiązek uwzględnić podczas wyboru i miarkowania reakcji karnej za przypisany sprawcy czyn.

R. P. (2)

2.

1.

Biorąc pod uwagę zarówno dotychczasową niekaralność oskarżonego, jak i jego postawę po popełnieniu przypisanego mu przestępstwa, a zwłaszcza okazane zrozumienie karygodności swego postępowania, dostrzeżenie tego, że źródłem jego niepożądanych działań względem J. P. jest jego stan nietrzeźwości, a nade wszystko - głęboką skruchę i dążenie do naprawienia wyrządzonego zła, jaką szczerze manifestował R. P. (2), Sąd uznał za w pełni uzasadnione zastosowanie wobec niego instytucji probacyjnej opisanej w art.69 § 1 kk. Podstawą prawną wyznaczenia okresu próby był art.70 § 2 kk; Sąd uznał przy tym, że okres 4 lat będzie adekwatny dla oceny, czy deklaracja poprawy, jaką gorliwie demonstrował R. P. (2) w toku rozprawy głównej miała trwałe podstawy.

Oddanie oskarżonego pod dozór kuratora sądowego, wobec brzmienia art.73 § 2 kk miało charakter obligatoryjny.

R. P. (2)

3.

1.

Na podstawie art.71 § 1 kk Sąd wymierzył oskarżonemu karę grzywny - obok kary pozbawienia wolności - zmierzając do tego, by oskarżony doświadczył realnej dolegliwości będącej konsekwencją popełnionego przestępstwa.

R. P. (2)

4.

1.

Zważywszy, że działanie oskarżonego determinowane było jego stanem nietrzeźwości Sąd uznał za konieczne - w oparciu o art.72 § 1 pkt kk zobligować R. P. (2) do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu w okresie próby.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Podpis