Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 632/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2022 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna we W.

przeciwko W. K.

o zapłatę 61202,69 zł

I powództwo oddala;

II zasądza od powoda (...) Bank Spółka Akcyjna we W. na rzecz pozwanego W. K. kwotę 3617,00 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Lidia Grzelak