Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1359/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Bielczyk

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. J. i A. J.

przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej we W.

o zapłatę i ustalenie

1.  ustala nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF Nr (...) standardowe oprocentowanie z dnia 19 grudnia 2008 r.,

2.  oddala powództwo o zapłatę;

3.  zasądza od (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W. na rzecz P. J. i A. J. solidarnie kwotę 11.834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.