Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 789/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Rafał Adamczyk

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. w Kielcach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 6 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 275/21

1. oddala apelację;

2. zasądza od Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz M. G. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

(...)