Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 41/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Joanna Gaweł - Wojciechowska

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 16.05.2022 r.

sprawy J. M.

ur. (...) w L.

syna B. i J. z d. P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 15.10.2021 r. sygn. akt II K 678/21, na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 08.02.2019 r. sygn. akt II K 680/18, na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, zamienionej na mocy Postanowienia SR w Lwówku Śląskim z dnia 02.09.2021 r. II Ko 1069/20 na zastępczą karę w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności;

3.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 24.06.2021 r. sygn. akt II K 287/21, na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

4.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 24.11.2021 r. sygn. akt II K 428/20, na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

I.  na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 kpk, art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk łączy skazanemu J. M. wyroki opisane w pkt. 1, 3 i 4 części wstępnej wyroku w zakresie kar pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 572 kpk postępowanie o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego J. M. w zakresie wyroku opisanego w pkt 2 części wstępnej wyroku umar

III.  na podstawie art. 63§ 1 kk na poczet orzeczonej skazanemu J. M. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres dotychczas odbytej kary;

IV.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego J. M. od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

7UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 41/22

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych
konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo
wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

15 października 2021 roku

II K 678/21

2.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

8 lutego 2019 roku

II K 680/18

3.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

24 czerwca 2021 roku

II K 287/21

4.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

24 listopada 2021 roku

II K 428/20

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Wcześniejsza karalność oskarżonego J. M.

dane o karalności ,

odpisy wyroków wraz z obliczaniem kary

7-12

24-31

Zachowanie skazanego w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej

Opinie o skazanym

14 – 15

Wykonanie wymierzonych kar

Informacja o pobytach i orzeczeniach

16 – 20

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt II K 678/21

Wyrok SR w Jeleniej Górze z dnia 15 października 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 678/21

29

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt II K 680/18

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 680/18

22-23

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt II K 287/21

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 287/21

24 -27

Kara orzeczona wobec skazanego w sprawie sygn. akt II K 428/20

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 428/20

30 31

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

--------

-------------------------------------------------------------------

-------------------

-------------------

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu
z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Karta karna

(dane o karalności, odpisy wyroków wraz z obliczaniem kary)

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, obrońcę nie budził wątpliwości Sądu, treść dowodu pokrywa się z informacjami zawartymi w informacji o pobytach i orzeczeniach dot. skazanego,

Opinie o skazanym

Dowód nie budził wątpliwości Sądu, gdyż sam skazany we wniosku o wydanie wyroku łącznego wskazał, że jego opinia w jednostce penitencjarnej jest pozytywna co pokrywa się z treścią obu opinii zawartych w aktach postępowania,

Informacja o pobytach i orzeczeniach

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, obrońcę nie budził wątpliwości Sądu, treść dowodu pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

Wyrok SR w Jeleniej Górze z dnia 15 października 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 678/21

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, obrońcę nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 680/18

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, obrońcę nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 287/21

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, obrońcę nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 428/20

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, obrońcę nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej,

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla
ustalenia faktów)

Lp. faktu
z pkt 1.2.1
albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

----------

-------------------

--------------------------------------------------------------------------

3. PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo
wyrok łączny, data wydania
wyroku albo wyroku łącznego
i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Wyrok SR w Jeleniej Górze z dnia 15 października 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 678/21

Kara 5 miesięcy pozbawienia wolności

2.

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 680/18

Kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym, zamieniona na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 02.09.2021 w sprawie sygn. akt II Ko 1069/20 na zastępczą karę w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności.

3.

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 287/21

Kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

4.

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 428/20

Kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Podstawa prawna art. 85 § 1 i 2 k.k.

J. M. został skazany trzema wyrokami na kary tego samego rodzaju ( zasadnicze kary pozbawienia wolności w sprawach : S.R. w L. o sygn. II K 287/21 i sygn. akt II K 428/20 i S.R. w J. o sygn. akt II K 678/21, ) których dotąd nie wykonał , gdzie wszystkie przestępstwa zostały popełnione przed wydaniem pierwszego z tych wyroków , a więc przed dniem 24.06.2021 r. , wobec czego sąd wymierzył wobec skazanego J. M. karę łączną pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu w skład kary łącznej nie mogła „wejść” kara 6 miesięcy pozbawienia wolności , gdyż jest to kara innego rodzaju albowiem jest to zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona wskutek nie wykonania kary ograniczenia wolności.

W związku z czym , Sąd na podstawie art. 568 a § 1 pkt. 2 kpk. , art. 85 § 1 i 2 kk. i art. 86 § 1 kk. połączył skazanemu J. M. wyroki opisane w pkt. 1,3, i 4 części wstępnej wyroku w zakresie kar pozbawienia wolności , a na podstawie art. 572 kpk. postępowanie o wydanie wyroku łącznego w zakresie wyroku opisanego w pkt. 3 części wstępnej wyroku - umorzył.

4. WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd na podstawie art. 86 § 1 k.k. wymierzając karę łączną 4 lat pozbawienia wolności uwzględnił:

1.  Wysokość wymierzonych kar w wyrokach jednostkowych;

2.  Rodzaj popełnianych przestępstw – przede wszystkim były to przestępstwa podobne , bo przestępstwa przeciwko mieniu oraz z art. 190 § 1 k.k. 178 b. kk i art. 224 § 2 kk. art. 209§ 1 a kk. ;

3.  Stosunkowo krótki okres czasu w jakim popełnione zostały wszystkie przestępstwa objęte wyżej wskazanymi wyrokami jednostkowymi – niewiele ponad rok – ( luty 2020 r. – marzec 2021 r. )

4.  Lekceważący stosunek do porządku prawnego;

5.  Popełnianie przestępstw przeciwko mieniu w warunkach recydywy

6.  Pozytywna opinia jednostki penitencjarnej o skazanym;

7.  Deklarowany negatywny stosunek do popełnionych przestępstw;

Zdaniem Sądu orzeczona wobec skazanego J. M. kara łączna pozbawienia wolności odpowiada dyrektywom zawartym w art. 53 k.k. Kara w tym wymiarze spełni wobec skazanego cele z zakresu prewencji indywidualnej i kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Orzeczona kara łączna stanowić będzie dla skazanego dolegliwość odpowiednią do stopnia zawinienia i stopnia szkodliwości społecznej popełnionych czynów.

5. WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania,
zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

Kara pozbawienia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 24.06. 2021 roku w sprawie sygn. akt II K 287/21, wobec skazanego J. M. jest obecnie wykonywana.

Część dotychczas odbytej kary pozbawienia wolności podlegała zaliczeniu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności na podstawie art. 63 § 1 k.k.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV.

Z uwagi na sytuację materialną skazanego, stosunkowo długi okres czasu do odbycia kary pozbawienia wolności, w niniejszej sprawie istnieją podstawy do zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych.

8. PODPIS