Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 89/22

WYROK

1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Ś., II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Rajczakowski

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2022 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. P.

przeciwko Towarzystwu (...) SA w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w K.

z dnia 1 grudnia 2021 r., sygn. akt (...)

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 900 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 89/22

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

5.  (...)

(...)