Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II S 21/22

POSTANOWIENIE

Dnia 1 lipca 2022 roku

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Janusz Godzwon (spr.)

Sędziowie: SA Cezariusz Baćkowski

SO del. do SA Andrzej Szliwa

po rozpoznaniu skargi D. S.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę (...) we W., sygn. akt (...)

na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 75)

p o s t a n a w i a

1. oddalić skargę.

2. obciążyć D. S. wydatkami związanymi z postępowaniem skargowym

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2022 roku (data wpływu do Prokuratury (...)we W.) pełnomocnik podejrzanego D. S. wniósł o stwierdzenie przewlekłości w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę (...) we W., sygn. akt (...), o zlecenie podjęcia czynności zmierzających do jak najszybszego zakończenia postępowania oraz o przyznanie skarżącemu od Skarbu Państwa 5.000 zł tytułem odszkodowania.

Prokurator (...) we W.wniósł o oddalenie skargi.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Skarga D. S. na przewlekłość postępowania okazała się niezasadna i jako taka została oddalona.

Stosownie do art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 i 1a ustawy o skardze (…) naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, ma miejsce wówczas gdy wskutek działań lub zaniechań sądu lub prokuratora postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności prawnych i faktycznych. W szczególności ocenie podlega terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez organ postępowania w celu zakończenia postępowania przy uwzględnieniu charakteru sprawy, stopnia jej faktycznej i prawnej zawartości, znaczenia dla skarżącego rozstrzyganych w niej zagadnień oraz zachowania stron, w szczególności tej zarzucającej przewlekłość (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Przewlekłość postępowania jest kategorią obiektywną, a obowiązkiem państwa jest zapewnienie by sprawy osób podległych jego jurysdykcji toczyły się bez zbędnej zwłoki (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 6.01.2006 r., III SPP 154/05 i cyt. tam orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz poglądy doktryny). Nie ulega też wątpliwości, że ocena, czy w konkretnej sprawie doszło do przewlekłości postępowania, nie powinna ograniczać się wyłącznie do upływu czasu i subiektywnych odczuć skarżącego, lecz jest wypadkową czynników obiektywnych oraz czasu koniecznego do podejmowania bez zwłoki działań zgodnych z obowiązującymi przepisami, przewidującymi zachowanie określonych procedur i niezbędnych by wyjaśnić wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia okoliczności w sposób gwarantujący stronom korzystanie z ich praw (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2005r. sygn. akt II S 26/05).

Postępowanie przygotowawcze w sprawie (...) trwa już rzeczywiście długo. Tym niemniej czynności były podejmowanie przez prokuraturę bez nieuzasadnionej zwłoki. Zważyć bowiem należy, iż sprawa ta jest bardzo obszerna i wielowątkowa (dotychczas zgromadzono prawie 90 tomów akt). Oprócz D.S. zarzuty przedstawiono dotychczas 30 innym osobom. Przestępstwa im zarzucone miały być popełnione nie tylko w różnych miejscach naszego kraju, ale także na terenie Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Pociąga to za sobą chociażby konieczność korzystania z pomocy prawnej innych państw. Należało tez przeprowadzić skomplikowane i czasochłonne dowody z badań i specjalistycznych opinii. Przesłuchano (czasami kilkukrotnie) podejrzanych i znaczną ilość świadków. Wbrew twierdzeniom pełnomocnika skarżącego w sprawie wykonano więc wiele czynności i to bez opieszałości ze strony organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Nie wydaje się natomiast by ukończenie sprawy wcześniej było możliwe bez uszczerbku dla prawa podejrzanego do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Oczywiście przyznać należy rację pełnomocnikowi podejrzanego, że z udziałem D.S. wykonano niewiele czynności procesowych. Wynika to jednak z faktu, iż w stosunku do wielu innych podejrzanych jego rola w sprawie jest podrzędna i nie zachodzi potrzeba dokonania tak dużej liczby czynności. W tej sytuacji kluczowe znaczenie ma ocena, czy decyzja o połączeniu sprawy (...) Prokuratury (...)w O.z niniejszą sprawą była prawidłowa. Nie można się przy tym zgodzić z poglądem wyrażonym w skardze, że tylko uzasadnienie postanowienia o połączeniu spraw jest jedyną okolicznością je łączącą.

Jednym z głównych wątków sprawy (...) są kradzieże z włamaniami do samochodów oraz rozbieranie skradzionych pojazdów na części w celu dalszej ich sprzedaży. Jeżeli się zważy, iż podejrzanemu zarzucono popełnienie paserstwa dotyczącego części samochodowych pochodzących z kradzionych pojazdów to bez wątpienia istniały podstawy przedmiotowe i podmiotowe do wspólnego prowadzenia postępowania wszczętego wobec D.S. z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę (...) we W..

O kosztach sądowych postępowania w przedmiocie skargi orzeczono na podstawie art. 636 § 1 k.p.k. w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze.

Cezariusz Baćkowski Janusz Godzwon Andrzej Szliwa

-