Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 73/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 czerwca 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jacek Szreder (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Jankowska

SA Stanisław Stankiewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu del. do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie Beaty Radomskiej

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2022 r. sprawy

A. M.

oskarżonego z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 25 stycznia 2022 r. sygn. akt III K 303/21

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

II.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa wydatki związane z postępowaniem odwoławczym i wymierza mu opłatę w kwocie 600 (sześciuset) złotych za to postępowanie.

SSA Stanisław Stankiewicz SSA Jacek Szreder SSA Małgorzata Jankowska