Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 1508/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 lipca 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący sędzia K. T.

Protokolant stażysta K. Z.

po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko T. H.

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 900 (dziewięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sygnatura akt II C 1508/21

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 15 grudnia 2021 roku (...) Spółka Akcyjna w W. domagało się zasądzenia od T. H. kwoty 3789,49 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 września 2021 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych. Na kwotę dochodzoną pozwem składały się: 3223 zł tytułem należności głównej wynikającej z polisy oraz 566,49 zł skapitalizowanych odsetek za opóźnienie od należności głównej za okres od 26 listopada 2018 roku do 8 września 2021 roku. O to samo roszczenie toczyło się postępowanie przed Sądem Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie w sprawie o sygn. akt (...) W postępowaniu tym w dniu 6 października 2021 roku wydano nakaz zapłaty. Wobec skutecznego wniesienia sprzeciwu przez pozwanego, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 roku umorzono postępowanie w sprawie.

(pozew k. 2-3v, pozew w epu k. 7-9v, nakaz zapłaty k. 10, sprzeciw k. 11-11v, postanowienie k. 13v)

W odpowiedzi na pozew pozwany reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami. Podniósł zarzut spełnienia świadczenia objętego pozwem oraz z ostrożności procesowej zarzut nieudowodnienia roszczenia co do wysokości.

(odpowiedź na pozew k. 30, k. 39-40v)

Sąd ustalił:

Samochód marki B. (...) o numerze rejestracyjnym (...) w okresie od 26 maja 2018 roku do 25 maja 2019 roku ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) Spółce Akcyjnej w W. (P.), na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez P. S. z powodem, potwierdzonej polisą numer (...) ze składką roczną wynoszącą 1025 zł, płatną I rata do 25 maja 2018 roku w kwocie 512,50 zł i II rata płatna do dnia 25 listopada 2018 roku w kwocie 512,50 zł.

(bezsporne, umowa polisy z dnia 16 maja 2018 roku k. 14v-15)

W dniu 1 września 2018 roku P. S. sprzedał powyższy pojazd R. S..

(bezsporne, umowa sprzedaży k. 6)

Pismem z dnia 19 września 2018 roku powód wezwał R. S., w przypadku chęci korzystania z umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą (...) do dnia 25 maja 2019 roku, do zapłaty rat składki za ubezpieczenie pojazdu marki B. (...) o numerze rejestracyjnym (...) w kwocie 2917,31 zł w terminach rat: I w kwocie 764,31 zł do dnia 2 września 2018 roku, II w kwocie 2153 zł w terminie do dnia 26 listopada 2018 roku. W przypadku niezainteresowania ubezpieczeniem należało wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Brak opłacenia składki lub wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma miało skutkować czynnościami windykacyjnymi.

(pismo k. 17)

W dniu 1 października 2018 roku R. S. sprzedał przedmiotowy pojazd T. H..

(bezsporne, umowa sprzedaży k. 16v)

Pozwany nie uiścił w terminie drugiej raty składki ubezpieczenia OC. W dniu 09 stycznia 2019 roku pozwany przekazał przelewem powodowi kwotę 631,15 zł tytułem wpłaty na polisę numer (...).

(potwierdzenie przelewu k. 42)

W dniu 5 kwietnia 2019 roku powód sporządził aneks do umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisa numer (...), w którym ustalono składkę roczną oc na kwotę 6446 zł z datą wejścia w życie od dnia 2 października 2018 roku przy zastosowaniu zwyżki w wysokości 130%. Po aneksowaniu polisy I rata w kwocie 726,88 zł płatna była do dnia 01 października 2018 roku oraz II rata w kwocie 3223 zł płatna do dnia 25 listopada 2018 roku (łącznie 4167,83 zł).

(aneks k. 16)

Powód sporządził dwie kalkulacje kosztów ubezpieczenia za pojazd marki B. (...) o numerze rejestracyjnym (...) za okresy: od 5 kwietnia 2019 roku do 4 kwietnia 2020 roku ze składką w kwocie 1046 zł oraz za okres od dnia 26 maja 2019 roku do 25 maja 2020 roku ze składką w kwocie 1036 zł stosując zniżki w wysokości 63%.

(kalkulacje k. 33, k. 34)

Pismem z dnia 13 lipca 2020 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty zaległej składki za ubezpieczenie pojazdu w kwocie 3223 zł, której termin płatności upłynął 25 listopada 2018 roku, w terminie 14 dni id dnia otrzymania wezwania.

(wezwanie do zapłaty k. 19v)

Sąd zważył:

Powództwo podlegało oddaleniu w całości. Podstawę prawną żądania pozwu stanowi art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, zgodnie z którym w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się. W sprawie bezspornym jest, iż pozwany nie wypowiedział warunków polisy (...) nr (...), dlatego wstąpił w prawa i obowiązki ubezpieczającego w ramach tej polisy. Pozwany nie kwestionował, że nie dokonał wpłaty II raty składki wynikającej z haromonogramu wyznaczonego w polisie OC, czym popadł w opóźnienie w zapłacie raty. Składka ta winna zostać zapłacona w terminie do dnia 25 listopada 2018 roku w kwocie 512,50 zł, natomiast pozwany zapłacił ją (wraz z odsetkami wskazanymi przez powoda) w dniu 9 stycznia 2019 roku.

Strona powodowa po uregulowaniu przez pozwanego pełnej kwoty składki wraz z odsetkami dokonała w dniu 5 kwietnia 2019 roku ponownej kalkulacji składki, w oparciu o którą żądała zapłaty dalszych składek. Zgodnie z art. 31 ust. 2 powołanej ustawy w razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. (…). Posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, jest obowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki. Powód nie udowodnił zasadności dokonania ponownej kalkulacji należnej składki. Kalkulacja taka mogła zostać sporządzona poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu. R. może się odbywać wyłącznie w granicach obowiązującej taryfy składek, przez co zakład ubezpieczeń nie może obecnego właściciela obciążyć obowiązkiem zapłaty jakiejkolwiek dodatkowej należności. Nie jest przy tym możliwa zmiana wysokości składki związana z samymi parametrami pojazdu, nawet gdyby doszło do modyfikacji taryfy w okresie pomiędzy zawarciem umowy ubezpieczenia przez zbywcę a przejściem lub przeniesieniem prawa własności pojazdu. Ponowne przeliczenie wysokości składki może nastąpić wyłącznie w związku ze zniżkami lub zwyżkami związanymi z obecnym właścicielem pojazdu, według taryfy obowiązującej w dniu przeliczenia. Powód nie przedstawił żadnych wyliczeń, w oparciu o które ustalił nową wysokość składki przekraczającą kilkukrotnie wysokość składki ustalonej w polisie z dnia 16 maja 2018 roku, zwłaszcza, że sporządzając kalkulację polisy ubezpieczenia za kolejne okres od 5 kwietnia 2019 roku do 4 kwietnia 2020 roku oraz za okres od dnia 26 maja 2019 roku do 25 maja 2020 roku wysokość składki niewiele różniła się od wskazanej w polisie z dnia 16 maja 2018 roku. Powód nie wykazał, na jakiej podstawie zastosował w kalkulacji zwyżkę w wysokości 130%, zwłaszcza, gdy w późniejszych kalkulacjach zastosował zniżki w wysokości 63%. Powód nie udowodnił także, aby powiadomił pozwanego o sporządzeniu nowej kalkulacji, wcześniej niż przed doręczeniem pozwanemu nakazu zapłaty. Nie wykazał, aby na jego wezwanie pozwany ujawnił jakiekolwiek nowe okoliczności skutkujące zwiększeniem wysokości składki. Stosownie do zasady kontradyktoryjności procesu cywilnego, ciężar dowodu na mocy art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. spoczywał na powodzie, gdyż pozwany podniósł zarzut, iż dokonana kalkulacja jest zawyżona a kwota nowo ustalonej składki niewykazana.

Wobec spełnienia świadczenia powodowi należałyby się jedynie odsetki za opóźnienie za okres od dnia 26 listopada 2018 roku do dnia 09 stycznia 2019 roku. Odsetki te zostały jednak pokryte przez pozwanego przy wpłacie z dnia 09 stycznia 2019 roku, bowiem dokonał on nadpłaty ponad ustaloną kwotę składki w wysokości 118,65 zł. Powództwo podlegało zatem oddaleniu.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Powód przegrał proces w całości wobec czego obowiązany jest do zwrotu pozwanemu kosztów procesu, na które złożyły się: koszty zastępstwa procesowego w kwocie 900 zł.