Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 238/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2022r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Piasecka

Prokurator: Sebastian Dunaj

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2022r. wniosku w trybie art. 335 §2 k.p.k.

sprawy:

B. B.

s. M. i L. z domu S.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

W okresie od 09 lutego 2021r. do dnia 15 grudnia 2021r. w miejscowości G. gm. K. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz M. B., N. B., K. B. i S. B., określonego co do wysokości na podstawie protokołu ugody Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 6 maja 2014r sygn. akt III RC 4/14 gdzie łączna wysokość powstałych w skutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych

tj. B. B. art. 209 §1 kk

I.  oskarżonego B. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 209 §1 kk skazuje, zaś na podstawie art. 209 §1 kk przy zastosowaniu art. 37b kk zw. z art. 34 § 1a pkt 1 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności i 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin miesięcznie;

II.  na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 3 k.k. zobowiązuje oskarżonego do wykonywania ciążącego obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci M. B., N. B., K. B. i S. B.;

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 238/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

B. B.

W okresie od 09 lutego 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. w miejscowości G. gm. K. uchylał się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego na rzecz M. B., N. B., K. B. i S. B., określonego co do wysokości na podstawie protokołu ugody Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 6 maja 2014 r. sygn. akt III RC 4/14 gdzie łączna wysokość powstałych w skutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych tj. przestępstwo z art. 209 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

B. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony wyczerpał dyspozycję. art. 209 kk, albowiem uchylał się od ciążącego na nim wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego, co do wysokości ugodą. Oskarżony był zobowiązany do zapłaty kwot po 400 złotych miesięcznie na rzecz M. B., N. B., K. B. i S. B., czego nie wykonywał, przy czym łączna wysokość powstałych zaległości alimentacyjnych przez oskarżonego stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych.

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. B.

I

I

Kara 1 miesiąca pozbawienia wolności i 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 godzin miesięcznie

Okoliczności obciążające:

-znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu,

- czyn popełniony na szkodę osób najbliższych,

- uprzednia karalność oskarżonego (k.51-52), w tym trzykrotnie za czyn z art. 209 § 1 kk

Brak istotnych okoliczności łagodzących

Sąd omyłkowo orzekł karę ograniczenia wolności w wyższym niż ustalonym wymiarze - 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, zamiast w wymiarze 6 miesięcy.

B. B.

II

I

zobowiązanie oskarżonego do wykonywania ciążącego obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci M. B., N. B., K. B. i S. B.w celu wzmocnienia wychowawczego odziaływania kary na oskarżonego, zapobieżeniu ponownego popełnienia przestępstwa

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Zwolnienie w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Oskarżony obecnie przebywa w zakładzie karnym, nie posiada majątku, a przed osadzeniem pracował dorywczo.

1Podpis