Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 105/22 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

sędzia Anna Wołujewicz

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Joanna Mucha

po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2022 roku w Człuchowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W.

przeciwko W. W. (1)

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego W. W. (1) na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 8.000zł (osiem tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 listopada 2020 roku do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanego W. W. (1) na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 517zł (pięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Sygn. akt I C 105/22

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł przeciwko pozwanemu W. W. (1) pozew o zapłatę kwoty 8.000zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 listopada 2020 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu wskazano, ze strony zwarły umowę ubezpieczenia „uprawy rolne dotowane obowiązkowe –KM” na okres od 31 marca 2020 do dnia 30 marca 2021 r. o nr (...). Powód wyjaśnił, ze składka ubezpieczeniowa miała być zapłacona w 2 ratach: 1 rata w kwocie 655,27 płatna do dnia 13 kwietnia 2020 r. (zapłacona w całości) oraz 2 rata w kwocie 8.000 zł. płatna do dnia 26 listopada 2020 r. , która nie została zapłacona. W związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty składki powód wezwał pozwanego do zapłaty, pozwany jednak nie zapłacił.

W odpowiedzi na pozew z dnia 5 kwietnia 2022 r. pozwany W. W. (2) nie zakwestionował okoliczności zawarcia umowy, na którą powołała się strona powodowa, a także nie zakwestionował swoich zobowiązań z niej wynikających. Jednakże podkreślił, że informował powoda o swoich przejściowych problemach finansowych i strony wypracowały porozumienie w kwestii odroczenia płatności kwot wynikających z łączącego strony stosunku prawnego. W związku z powyższym zdaniem strony pozwanej przysługująca powódce wierzytelność nie jest wymagana i jako taka nie może zostać zasądzona. Ponadto pozwany zakwestionował żądanie zapłaty dochodzonej przez powoda kwoty tak co do zasady jak i wysokości.

W piśmie procesowym z dnia 19 kwietnia 2022 r. powód podtrzymał roszczenie zawarte w pozwie, a stanowisko pozwanego uznano za niezasadne i bezpodstawne. Ponadto zakwestionowano twierdzenia pozwanego. Powołano się na przepis art. 805 § 1 k.c., podkreślając, ze pozwany jest zobowiązany do zapłaty składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej w kwocie 8.655,27 zł, przy czym płatność została rozłożona na raty. Odpowiadając na zarzut pozwanego podkreślono, że nie jest znany stronie powodowej fakt prowadzenia negocjacji w sprawie zadłużenia wynikającego z polisy dochodzonej pozwem i zawarcia ugody na spłatę należności.

Sad ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany W. W. (1) zawarł z powodem (...) Spółka Akcyjna w W. umowę ubezpieczenia „uprawy rolne dotowane obowiązkowe –Km” o nr (...) na okres od 31 marca 2020 do dnia 30 marca 2021 r. Składka ubezpieczeniowa została ustalona przez strony na kwotę 8.655,27 zł., a jej płatność ustalono w dwóch ratach. Pierwsza rata w kwocie 655,27 zł. płatna do dnia 13 kwietnia 2020 r. i została zapłacona, natomiast druga rata w kwocie 8.000 zł. płatna do dnia 26 listopada 2020 r., nie została zapłacona.

bezsporne, ponadto polisa k. 48 - 50

W związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty składki powód wezwał pozwanego W. W. (1) do zapłaty zaległej raty składki. Pozwany nie uregulował przedmiotowych należności.

bezsporne

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu pozew w całości zasługiwał na uwzględnienie.

Nie budzi wątpliwości fakt, ze pozwany W. W. (1) zwarł z powodem (...) Spółka Akcyjna w W. umowę ubezpieczenia „uprawy rolne dotowane obowiązkowe – Km” o nr (...) na okres od 31 marca 2020 do dnia 30 marca 2021 r. Składka ubezpieczeniowa została ustalona przez strony na kwotę 8.655,27 zł., a jej płatność rozłożono na 2 raty. Pierwsza rata w kwocie 655,27 płatna do dnia 13 kwietnia 2020 r. natomiast druga rata w kwocie 8.000 zł. płatna do dnia 26 listopada 2020 r. Okoliczności te zostały przyznane przez pozwanego, ponadto wynikają z dowodu przedłożonego przez stronę powodową tj polisy ubezpieczeniowej (...) uprawy (dowód k. 49– 50). W ocenie Sądu nie budzi również wątpliwości, że pozwany nie zapłacił drugiej z rat składki ubezpieczeniowej w kwocie 8.000 zł, której termin płatności ustalono na 26 listopada 2020 r. Powyższe okoliczności zostały przyznane przez pozwanego, który twierdził że strony wypracowały porozumienie w kwestii odroczenia płatności kwot wynikających z łączącego strony stosunku prawnego, albowiem pozwany miał problemy finansowe. W związku z powyższym zdaniem strony przysługująca powódce wierzytelność nie jest wymagana i jako taka nie może zostać zasądzona. Powyższą okoliczność zakwestionowała strona powodowa.

Podkreślić należy, że zasadniczą kwestia sporną było ustalenie czy strony zawarły porozumienie na podstawie którego pozwanemu odroczono termin płatności drugiej raty składki. Zgodnie z treścią art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. to na pozwanym spoczywał ciężar wykazania powyższej okoliczności. Biorąc pod uwagę, ze pozwany nie przedłożył żadnego dowodu potwierdzającego powyższą okoliczność, którą zakwestionował powód, należy uznać, ze nie został ona przez W. W. (2) wykazana.

W przedmiotowej sprawie powód dochodził zapłaty składki ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Biorąc pod uwagę, ze strony łączyła umowa a pozwany nie zapłacił drugiej raty składki, do czego był zobowiązany Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę żądaną w pozwie, na podstawie art. 805 § 1 k.c.