Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 56/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2022 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Kot

Sędziowie: SA Cezariusz Baćkowski

SA Piotr Kaczmarek /spr./

Protokolant: Joanna Rowińska

przy udziale Danuty Dąbrowy prokuratora Prokuratury (...)we W.

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2022 r.

sprawy J. K.

oskarżonego z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 17 listopada 2021 r., sygn. akt III K 106/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzeczoną w pkt III karę łączną pozbawienia wolności obniża do 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy;

II.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. L. G. kwotę 738 zł, w tym należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV.  zwalnia oskarżonego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, poniesionymi wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Cezariusz Baćkowski

Andrzej Kot

Piotr Kaczmarek