Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 606/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący

:

SSA Bogusław Dobrowolski

Protokolant

:

Izabela Lach

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Białymstoku

na rozprawie

sprawy z powództwa D. B.

przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego w O.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie

z dnia 28 stycznia 2021 r. sygn. akt I C 731/19

oddala apelację.

(...)