Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 303/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 sierpnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2022 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa D. B.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w Pułtusku

o odszkodowanie w kwocie 37000,00 zł

I powództwo oddala;

II zasądza od powoda D. B. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku kwotę 3600,00 zł ( trzy tysiące sześćset złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III przyznaje adw. G. O. za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu powoda D. B. wynagrodzenie w kwocie 2400,00 zł ( dwa tysiące czterysta złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

IV koszty wynagrodzenia orzeczone w pkt III nakazuje Skarbowi Państwa wypłacić adw. G. O. z sum budżetowych, przejmując koszty pełnomocnika z urzędu powoda na rachunek Skarbu Państwa.

Sędzia Lidia Grzelak