Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 560/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2022 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko T. Ł.

o zapłatę 31950,35 zł

I zasądza od pozwanej T. Ł. na rzecz powódki E. K. kwotę 31950,35 zł ( trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 listopada 2021 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od pozwanej T. Ł. na rzecz powódki E. K. kwotę 5215,00 zł ( pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3617,00 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Lidia Grzelak