Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 228/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Sławomir Gosławski

Protokolantsekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale oskarżyciela prywatnego J. P.

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2022 r.

sprawy J. M.

oskarżonego o czyn z art. 157 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela prywatnego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 20 stycznia 2022 r. sygn. akt II K 523/21

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  eliminuje z przypisanego J. M. w punkcie 1 czynu sformułowanie „przy jednoczesnym przyjęciu, że naruszenie nietykalności cielesnej wywołało wyzywające zachowanie pokrzywdzonego i jednocześnie pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej oskarżonego” i na podstawie art. 217 § 1 kk wymierza oskarżonemu 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 (piętnaście) złotych;

b)  na podstawie art. 46 § 2 kk orzeka od oskarżonego J. M. na rzecz oskarżyciela prywatnego J. P. kwotę 1000 (jeden tysiąc) złotych nawiązki za doznaną krzywdę;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz pełnomocnika z urzędu oskarżyciela prywatnego adwokata E. M. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu J. P. w postępowaniu odwoławczym;

4.  zasądza od oskarżonego J. M. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych opłaty za obie instancje,

5.  w miejsce rozstrzygnięcia zawartego w punkcie 2 zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w sprawie;

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.