Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 309/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 sierpnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2022 roku w Sieradzu

odwołania J. N.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 20.05.2022 r. Nr (...)

w sprawie J. N.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o zwrot nienależnie pobranego świadczenia

oddala odwołanie.

Sygn. akt IV U 309/22

UZASADNIENIE

Decyzją z 20.05.2022r., ZUS z urzędu, na podstawie nadesłanego zaświadczenia o uzyskanym przychodzie, dokonał J. N. rozliczenia świadczenia przedemerytalnego w roku rozliczeniowym trwającym od 1.03.2021 - 28.02.2022, na podstawie art. 5-6b, art. 11, art. 25 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U.2021.1867), art.138 - 140, art. 141 ust. 1-3, art. 142-144 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504 j.t.zm.), art. 80 pkt 1-4, art. 82, art.84 ust. l, ust. 4a, ust. 6-8e, art. 11, art. 85 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2021.423 jt.zm.). Po dokonaniu rozliczenia, ZUS ustalił, że łączna kwota przychodu zyskanego za rok rozliczeniowy przekroczyła o 23526,99zł. roczną dopuszczalną kwotę przychodu, tj. kwotę 15502,80zł. Po dokonaniu rozliczenia ZUS ustalił, że w w/w roku rozliczeniowym J. N. pobrała nienależnie świadczenie przedemerytalne w łącznej kwocie 1893,51zł.

Nie podzielając treści decyzji, J. N. złożyła odwołanie, wskazując, że decyzja jest krzywdząca. Odwołanie poparł pełnomocnik strony w osobie męża wnioskodawczyni.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS wnosił o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją z 21.06.2021r., ZUS po rozpatrzeniu wniosku z 2.06.2021r., zmniejszył J. N. wysokość świadczenia przedemerytalnego od najbliższego terminu płatności świadczenia, począwszy od należności za czerwiec 2021r. (decyzja k. 37/akta ZUS).

Decyzją z 1.07.2021r., ZUS z urzędu na podstawie złożonego zaświadczenia o uzyskanym przychodzie, dokonał rozliczenia świadczenia przedemerytalnego w roku rozliczeniowym od 1.03.2020 – 28.02.2021 i ustalił, że kwota przychodu nie przekroczyła dopuszczalnej kwoty przychodu (decyzja k. 40/akta ZUS).

W dniu 4.04.2022r., do ZUS wpłynęła od (...) Sp. z o. o. w informacją o przychodzie uzyskanym przez J. N. w okresie 03.2021 – 02.2022 (k. 42/akta ZUS).

Łączna kwota przychodu uzyskanego za rok rozliczeniowy, tj. 39029,79zł., przekroczyła od 23526,99zł. roczną dopuszczalną kwotę przychodu, tj. kwotę 15502,80zł. Po dokonaniu rozliczenia ustalono, że w roku rozliczeniowym wnioskodawczyni pobrała nienależnie świadczenie przedemerytalne w łącznej kwocie 1893,51zł. ( k.42, 50/akta ZUS).

Decyzją z 20.05.2022r., ZUS z urzędu, na podstawie nadesłanego zaświadczenia o uzyskanym przychodzie, dokonał J. N. rozliczenia świadczenia przedemerytalnego w roku rozliczeniowym trwającym od 1.03.2021 - 28.02.2022, na podstawie art. 5-6b, art. 11, art.25 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U.2021.1867), art.138 - 140, art. 141 ust. 1-3, art. 142-144 ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2022.504 j.t.zm.), art. 80 pkt 1-4, art. 82, art.84 ust. l, ust. 4a, ust. 6-8e, art. 11, art. 85 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2021.423 jt.zm.). Po dokonaniu rozliczenia, ZUS ustalił, że łączna kwota przychodu zyskanego za rok rozliczeniowy przekroczyła o 23526,99zł. roczną dopuszczalną kwotę przychodu, tj. kwotę 15502,80zł. Po dokonaniu rozliczenia ZUS ustalił, że w w/w roku rozliczeniowym J. N. pobrała nienależnie świadczenie przedemerytalne w łącznej kwocie 1893,51zł. (decyzja k. 51/akta ZUS).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przed organem rentowym.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zawieszalność prawa do świadczeń rządzi się sztywnymi zasadami, uzależniającymi zastosowanie odpowiednich w tej materii przepisów, od wysokości przychodu osiąganego przez świadczeniobiorcę w danym okresie rozliczeniowym.

Jak wynika z art. 5 ustawy z 30.04.2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U.2021.1867), świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach określonych w ust. 2-5, 7 i 8, w przypadku osiągania przychodu, o którym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej "przychodem".

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, zwaną dalej "dopuszczalną kwotą przychodu", nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia, zwanej dalej "graniczną kwotą przychodu".

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3, kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż 630,50zł., świadczenie przedemerytalne wynosi 630,50zł., z zastrzeżeniem ust. 5.

Do kwoty świadczenia przedemerytalnego w wysokości 630,50zł. art. 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy kwota przychodu przekracza graniczną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.

Przy ustalaniu przychodu nie uwzględnia się kwot przychodu należnych za okres przed dniem, od którego ustalono prawo do świadczenia przedemerytalnego.

W myśl art. 6b cyt. ustawy, w celu dokonania rozliczenia miesięcznego organ rentowy ustala kwoty przychodu osiągnięte przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego w okresie kolejnych miesięcy roku rozliczeniowego i porównuje je z kwotami przychodu: dopuszczalną i graniczną, a następnie: ustala kwoty nienależnie pobranych świadczeń i dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń była wyższa od kwoty wynikającej z rozliczenia; dokonuje zwrotu kwoty świadczenia, jeżeli kwota wypłaconych świadczeń była niższa od kwoty wynikającej z rozliczenia.

Do miesięcznego rozliczania świadczeń art. 6a stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 25 ust. 3 ustawy, do ustania, zmniejszenia i zawieszenia prawa do zasiłku przedemerytalnego oraz wstrzymania jego wypłaty przepisy art. 4-6b stosuje się odpowiednio.

Zdaniem Sądu zaskarżona decyzja odpowiada prawu. W przypadku wn – i, kwota przychodu uzyskanego za rok rozliczeniowy od 1.03.2021 – 28.02.2022, przekroczyła roczną dopuszczalną kwotę przychodu, zatem świadczenie za ten rok uległo zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Ponadto, po dokonaniu rozliczenia ustalono, że w ww. roku rozliczeniowym, odwołująca pobrała nienależnie świadczenie przedemerytalne w kwocie 1893,51zł., które podlega zwrotowi, zgodnie z przepisem art.138 ustawy emerytalno – rentowej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 477 14 §1 k.p.c., orzeczono jak w sentencji.