Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 2871/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29. października 2020 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Ernest Kaliciński,

po rozpoznaniu w dniu 20. października 2020 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 438,91 zł (czterysta trzydzieści osiem złotych i 91/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od następujących kwot:

-

39,91 zł od dnia 21. marca 2017 roku do dnia zapłaty,

-

39,90 zł od dnia 21. kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty,

-

319,20 zł od dnia 5. maja 2017 roku do dnia zapłaty,

-

39,90 zł od dnia 22. czerwca 2017 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617,00 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko