Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 1566/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 sierpnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Adam Borowicz

Protokolant: Aleksandra Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. K. i M. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę i ustalenie

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz W. K. i M. K. następujące kwoty, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od każdej z tych kwot od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty:

a.  kwotę 105.804,10 zł (sto pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy),

b.  kwotę 43.352,72 chf (czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa 72/100 franków szwajcarskich)

- z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia pieniężnego na rzecz jednego z powodów zwalnia pozwanego z obowiązku spełnienia świadczenia na rzecz drugiego powoda, do wysokości spełnionego świadczenia;

2.  oddala w pozostałej części roszczenie pieniężne powodów;

3.  ustala, że nie istnieje między stronami postępowania stosunek prawny mający wynikać z zawartej przez strony w dniu 30 kwietnia 2008 roku umowy kredytu opatrzonej numerem (...);

4.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. solidarnie na rzecz W. K. i M. K. kwotę 7209,71 zł (siedem tysięcy dwieście dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) z tytułu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

5.  nakazuje zwrócić powodowi kwotę 1224,29 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) stanowiącą niewykorzystaną część zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego uiszczonej przez powoda w dniu 18 stycznia 2021 roku.