Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: I C 2703/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Justyna Smolińska

po rozpoznaniu dnia 31 stycznia 2022 roku w O.

na posiedzeniu niejawnym

w trybie art. 15zzs 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...)19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

sprawy z powództwa D. K.

przeciwko Gminie O.

o zapłatę

I.  zasądza od Gminy O. na rzecz D. K. kwotę 4200 zł (cztery tysiące dwieście złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot:

- 3300 zł od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 8 października 2020 roku,

- 4200 zł od dnia 9 października 2020 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od Gminy O. na rzecz D. K. kwotę 2591,87 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty;

IV.  nakazuje zwrócić D. K. kwotę 725,13 zł (siedemset dwadzieścia pięć złotych trzynaście groszy) tytułem części niewykorzystanej zaliczki zapisanej pod pozycją 500066944798.

sędzia Justyna Smolińska

P O U C Z E N I E

1.  Pozwanemu i powodowi od wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym służy apelacja, którą wnieść należy do tutejszego Sądu w terminie dwutygodniowym od doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

2.  Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100 zł.

3.  We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

4.  Sąd odrzuca wniosek o sporządzenie uzasadnienia niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.

5.  Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia jest jedynym sposobem na późniejsze zaskarżenie wyroku apelacją. Pisemne uzasadnienie sporządza się na wniosek strony o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia

6.  Jeżeli apelacja zostanie złożona prawidłowo sprawę rozpozna Sąd II instancji w postępowaniu apelacyjnym.

7.  Od zawartego w wyroku postanowienia w przedmiocie kosztów służy zażalenie, jeśli skarżone jest tylko rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu. Postanowienie to sąd uzasadnia tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Strona może wnieść zażalenie tylko w sytuacji, gdy wcześniej złożyła w terminie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

8.  Środek odwoławczy powinien czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego orzeczenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

9.  Każdy środek odwoławczy należy złożyć co najmniej w dwóch egzemplarzach, każdy z kompletem ewentualnych załączników, tj. jeden egzemplarz dla sądu i jeden dla drugiej strony postępowania. Jeśli jest więcej osób biorących udział w postępowaniu po stronie powodowej i po stronie pozwanej, należy dodatkowo złożyć odpowiednią ilość dodatkowych zażaleń z kompletem załączników dla każdej z tych osób.

10.  Strony oraz ich ewentualni przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

11.  Oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Sygnatura akt: I C 2703/20

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować i zakreślić;

2.  odpis orzeczenia doręczyć:

- pełnomocnikowi powoda;

- pełnomocnikowi pozwanego;

3.  za 7 dni lub z wnioskiem o uzasadnienie.

O., 31 stycznia 2022 r.

sędzia Justyna Smolińska