Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 407/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantsekretarz sądowy Ewa Sudra

przy udziale -

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2022 roku

sprawy A. K.

obwinionego o czyny z art. 66 § 1 kw, z art. 141 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 2 marca 2022 roku sygn. akt VII W 698/20

1. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-

obwinionego A. K. uniewinnia od popełnienia czynu zarzuconego w punkcie 1 wniosku o ukaranie, a przypisanego w punkcie 1 wyroku jako wyczerpującego dyspozycję art. 66 § 1 pkt 1 kw,

-

przyjmując za podstawę prawną wymiaru kary za czyn zarzucony w punkcie 2 wniosku o ukaranie, a przypisany w punkcie 1 wyroku przepis art. 141 kw, orzeka wobec obwinionego A. K. karę nagany za ten czyn,

2. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3 . zwalnia obwinionego A. K. od opłaty za obie instancje i zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.