Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 409/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

Sędziowie Ireneusz Grodek Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku Katarzyny Posak

po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2022 r.

sprawy T. B.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Radomsku

z dnia 23 marca 2022 r. sygn. akt II K 27/22

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-

ustala, iż T. B. dodatkowo skazany był na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie II K 1237/19/K prawomocnym od dnia 21 grudnia 2020 roku za czyny zakwalifikowane z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk w zw. z art. 31 § 2 kk popełnione w dniu 5 stycznia 2019 roku i na podstawie art. 572 kpk umarza w tym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzez adwokata I. J. 221,40 zł ( dwieście dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony świadczonej z urzędu skazanemu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.