Pełny tekst orzeczenia

Post. z dnia 15.07.22r. sprostowano sygn. niniejszego orzeczenia (sprostowanie naniesione w I Cz 143/22 p-I)

Sygn. akt I C 436/22

POSTANOWIENIE

Dnia 23 czerwca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący : sędzia Cezary Olszewski

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2022 roku w Suwałkach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. J. i M. J.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 9 maja 2022r

p o s t a n a w i a:

odrzucić zażalenie – albowiem nie zostało poprzedzone wnioskiem o uzasadnienie

sędzia Cezary Olszewski